دوره و شماره: دوره 12، شماره 16 - شماره پیاپی 48، زمستان 1390 
4. ارائۀ مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم

صفحه 129-157

محمدمهدی فرقانی؛ سیدجمال‏الدین اکبرزاده جهرمی


7. برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن مطالعۀ موردی؛ شهر تهران

صفحه 235-263

عبدالرحیم رحیمی؛ میثم موسایی؛ کامبیز پیکارجو؛ ناصر آزاد؛ سید محسن سید علی‏اکبر