دوره و شماره: دوره 13، شماره 20 - شماره پیاپی 52، زمستان 1391، صفحه 1-200 
7. گونا‌گونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن

صفحه 169-191

طاهر روشندل‌اربطانی؛ احمد کوهی