دوره و شماره: دوره 14، شماره 24 - شماره پیاپی 56، زمستان 1392، صفحه 1-200 
6. نقش مخاطب در نگاهداشت شبیه‌خوانی

صفحه 99-116

مرضیه پیراوی‌ونک - اقدس نیک‌نفس


7. آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

صفحه 117-138

علی‌اکبر امین بیدختی- نوید شریفی - یحیی توکلی