مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی(مورد مطالعه : شهروندان 15 تا 44 سال استان مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

10.22083/jccs.2019.147231.2550

چکیده

مدارای اجتماعی با توجه به حضور انسان هایی با فرهنگ ، هویت، تفکر و ارزش های متفاوت در عرصه های مختلف اجتماعی می تواند عاملی اثرگذار در افزایش تعامل و ارتباط اجتماعی افراد جامعه باشد. مطالعه ی مدارای اجتماعی در کاهش تنش ها و افزایش درک متقابل ، انسجام و تعامل اجتماعی تاثیر بسزائی دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی پرداخته شده است. برای سنجش مدارای ‌اجتماعی از ترکیب نظریه های پیترکینگ و وگت و ابعاد مدارای‌ هویتی ، مدارای‌اجتماعی‌ ، مدارای‌ سیاسی و مدارای‌اخلاقی- رفتاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان 15تا 44 سال استان مازندران می باشندکه 400 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شده اند. همچنین داده های مورد نیاز تحقیق از طریق ابزار پرسش نامه و به روش پیمایشی گردآوری شده است. تحلیل داده نیز به وسیله نرم افزار spss و Amos انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاری نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تاثیر مستقیم (Beta:0/36) بر مدارای اجتماعی دارد. همچنین سازه سرمایه اجتماعی توانسته 22 درصد از تغییرات سازه مدارای اجتماعی را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationship between Social Capital and Social Tolerance (Case Study: Citizens 15 to 44 years old in Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • mostafa domehri 1
  • Shapour Behyan 2
  • Esmaeil Jahanbakhsh 3
1 Azad University of Dehaghan
2 sociology,social sciences,Azad university Mobarakeh unit of Isfahan,Isfahan,Iran
3 Sociology,Social Sciences,Azad university Dehaghan unit of Isfahan,Isfahan,Iran
چکیده [English]

Social Tolerance Due to the presence of people with different culture, identity, thinking and values in different social arenas Can be a factor in increasing the social interaction of people in society. The study of social tolerance has a significant impact on reducing tensions and increasing mutual understanding, social integration and social interaction. In this paper, the relationship between social capital and its dimensions with social tolerance has been investigated using nature and field Bourdieu's theory . To measure social tolerance, the combination of Peterking and Vigt's theories was used, and the dimensions of teaching, dissertation, political tolerance, and ethical-behavioral tolerance were considered. The statistical population of the study is people aged between 15 and 44 (young and middle aged) in Mazandaran province, 400 of whom were selected as the sample size of the research. Also, the data needed for research were collected through a questionnaire in a field method. The results of the research showed that there is a direct and significant relationship between social capital and its dimensions with social tolerance. The results of the structural model test show that social capital has direct impact (Beta: 0/35) on social tolerance. The social capital structure has also been able to explain 22 percent of the changes in the structure of social solidarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social tolerance
  • Social Capital
  • nature
  • Field