بررسی سرلوح قرآنی مذهَّب قاجاری به شماره ثبت 3089 از کتابخانه مرکزی تبریز بر اساس اصول شکل و زمینه نظریه ی روان شناسانه ی گشتالت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد هنراسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22083/jccs.2018.126428.2396

چکیده

عالی ترین پردازش اطلاعات از طریق ادراکات میسر است.ادراک فرایندی می باشد که بوسیله ی آن، احساسات، تفکرات، شناخت ها حاصل می شود؛یکی ازنظریه های مهم در این زمینه،اصول نظریه ی روان شناسی ادراک بصری گشتالت است که اولین بار توسط آرنهایم فیلسوف آمریکایی به کارگرفته شد. قابلیت های روان شناسی گشتالت در تحلیل عناصر تصویری وهنرهای تزئینی - سنتی بسیار بالا است. یکی از این هنرها تحت عنوان هنر کتاب آرایی و تزئینات(تذهیب های) آن می باشد . تذهیب های سرلوح های قرآنی عصرقاجار را نیز می توان یکی از مهم ترین زمینه های شناخت و ادراک تجسمی - بصری دانست.لذا در این پژوهش تلاش گردیده است براساس روش توصیفی-تحلیلی، ضمن مطالعه هنرتزئینی تذهیب سرلوح قرآنی عصرقاجار (نسخه ای با شماره ثبت 3089)کتابخانه مرکزی تبریز، به بررسی ساختارشناسانه ی آن درحوزه ی بیان بصری پرداخته شود، سپس چگونگی ادراک و شناخت الگوهای بصری دراجزاء تذهیب قرآنی،با بهره گیری از قانون نقش وزمینه گشتالت مورد تفحص قرار دهد. استنتاج پژوهش حاضر از نظریه گشتالت نشان داد،شکل ورنگ یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد نقش وزمینه هستندکه ارتباط بسیار مستحکم و متحدی با یکدیگر در یک فضای بصری منسجم و بسته برقرار می-کنند.به طوری که قوی ترین گشتالت در ارتباطات بصری،روابط بین قرینگی در نقش وزمینه رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Qur'anic Quranic Quranic verses to the 3089 Registry of the Central Library of Tabriz based on the principles of the form and context of the Gestalt psychological theory

نویسندگان [English]

  • farnoosh shamili 1
  • fatemeh ghafoorifar 2
1 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Art University of Tabriz
2 tabriz islamic art univercity
چکیده [English]

The highest processing of information is possible through perceptions. Transmission is the process through which emotions, thoughts, and cognition are achieved; one of the important criticisms in this regard is the principles of the theory of psychology of the visual perception of Gestalt, first developed by Arnhem was an American philosopher. Gestalt psychology's capabilities in analyzing visual elements and traditional decorations are very high. One of these arts is the art of artistic and decorative art (illumination). The illustrations of the Quranic rulers of the time of the Qajar era can be considered as one of the most important fields of cognition and visual perception. Therefore, in this research, it has been tried to use the descriptive-analytical method, while studying the arts of Quranic Qur'an illumination, 3089), the central library of Tabriz, its structuralist analysis in the field of visual expression, then how to perceive and recognize the visual patterns in the Quranic Illumination, using the law of the role of the Gestalt's dimension. The deduction of the present study from Gestalt's theory showed that the shape of wings is one of the most important factors in creating the role of the universe, which are very strong and united with each other in a coherent and closed environment. In such a way that the strongest gestalt in visual communication, Relationship between the symbols in the role of the dimension occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic illuminations
  • Qajar Era
  • Central Library of Tabriz
  • Gestalt
  • Form and Field