مفهوم فرهنگ و نسبت آن با خیر اعلا در فلسفه‌ی کانت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

10.22083/jccs.2019.149664.2573

چکیده

کانت بحث فرهنگ را معطوف به خیر اعلای انسان که بیان‌گر کمال مطلوب انسان در جمع میان فضیلت و سعادت است و غایت نهایی او به شمار می‌رود طرح کرده است. وی که پیش از این در نقد دوم مفهومی انتزاعی و ایده‌آل از خیر اعلا عرضه داشته و تحقق آن را مبتنی بر کمک خداوند کرده بود، در نقد سوم برای نشان دادن وجه انضمامی خیر اعلا از مفهوم فرهنگ بهره می‌گیرد که انضباط و مهارت دو مؤلفه‌ی آن به شمار می‌روند و ناظر به فضیلت و سعادت انسان هستند. مفهوم مذکور مبتنی بر تلاش و فعالیت مختارانه‌ی انسان است و به‌مثابه یک هدف اجتماعی از طریق فاعل بشری محقق خواهد شد. بزرگترین ظهور فرهنگ از نظر کانت آزادی معقول است. آزادی معقول درون انسان را که ناظر به اخلاق است‌ و بیرونِ او را که ناظر به سعادت اجتماعی است، دربرمی‌گیرد و رشد و گسترش آن در نوع انسان، در طول تاریخ و در طی نسل‌ها منجر به حاکمیت فرهنگ آزادی و سیادت عقل بر جهان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of culture and its relation to the highest good in Kant's philosophy

نویسنده [English]

  • zohreh saeidi
Assistant Professor of Philosophy, Institute of Culture, Art and Communication,
چکیده [English]

Kant has discussed the subject of culture which is toward the highest good of the human being. Highest good represents desired perfection of man through the combination of virtue and happiness and it is the ultimate aim. previously presented an abstract and ideal Concept of the highest good in the second critique and it was based on God's help, he uses the concept of culture to show the concrete aspect of the highest good in the third critique. Two components of culture are discipline and skill which are towards the virtue and the happiness. The concept is based on freely human effort and activity and it will be realized as a social aim through the human subject. According to Kant, the greatest emergence of culture is reasonable freedom. Reasonable freedom involves inner freedom which is toward the morality and it involves exterior freedom which is toward the social happiness. Development of reasonable freedom in the human kind and throughout history and during generations will lead to the domination of the culture of freedom and the master of reason on the world .

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Highest good
  • Culture of discipline
  • Culture of skill
  • freedom