بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شاهد

3 دانشجوی مطالعات زنان دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق

10.22083/jccs.2019.138452.2493

چکیده

در نگاه اسلامی خانواده پدیده‌ای مقدس و یکی از مهمترین ارکان جامعه به شمار رفته و نظام اسلامی حاکم در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز به همین دلیل، گفتمان خانواده گرایی را در مناسبات فرهنگی و اجتماعی کشور بازتولید می‌نماید. اما در دنیای مدرن با توجه به غلبه گفتمان فردگرایی و انسان محوری، حقوق و منافع فردی افراد به منافع خانواده اولویت داده شده و در ایران نیز این گفتمان به عنوان گفتمان رقیب خانواده گرایی به تدریج در زیست جهان جامعه ایرانی در حال ظهور و گسترش است. رسانه‌ها، مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی، کتب و رمان‌ها و... به عنوان عناصر فرهنگی زیست جهان جامعه ایران عرصه تقابل و تخاصم این دو گفتمان هستند. هدف از تحقیق حاضر بررسی نحوه بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه پسند است. روش انجام تحقیق تحلیل گفتمان بوده و برای انجام تحقیق از روش فرکلاف و لاکلا و موفه به صورت ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاضر حاکی از آن است که گفتمان خانواده گرایی حول محور جمع گرایی و با دال مرکزی سازش مفصل بندی شده و گفتمان فردگرایی حول محور فردیت و با دال مرکزی حقوق مفصل بندی می‌گردد. بررسی مطالب نشریات زرد نیز حاکی از آن است که رویکرد مجلات خانواده ایرانی، خانواده سبز، موفقیت و روزهای زندگی به گفتمان خانواده گرا قرابت بیشتری داشته و مفاهیم و دال‌های این گفتمان در مطالب این مجلات بیشتر بازنمایی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of family discourses in popular Iranian journals

نویسندگان [English]

  • atefeh khaleghi 1
  • abolfazl eghbali 3
1 Master of Sociology, University of shahed
3 M.A. Student of women study, kharazmi university
چکیده [English]

The family is a sacred phenomenon and one of the most important pillars of the community in the Islamic view. Therefore, after the Islamic Revolution, the Islamic system ruling in Iran, reproduces the discourse of familialism in the cultural and social relations of the country. But in the modern world, given the prevailing discourse of individualism and humanity, the rights and interests of individuals have been given priority to the interests of the family and in Iran, this discourse as the rival of family-oriented discourse is gradually emerging and expanding in the life of the Iranian society. The media, the press, , ... as the cultural elements of the world's ecosystem of the Iranian society, are the battleground of these two discourses. The present research seeks to analyze the family discourses in Iran and evaluate them in popular magazines. The research method was discourse analysis. For research purposes, the method of Fairclough and Laclau & Mouffe was used in combination. The findings of this research indicate that the discourse of family-centeredness is rooted in the dialectic orientation and with the central sign of compromise, and the individualist discourse revolves around the individuality axis and with the central sign of rights. The review of the content of the yellow publications also suggests that the approach of Iranian family journals, the green family, successes, and the days of life is more closely related to family-oriented discourse, and the concepts and signs of this discourse are more represented in these journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Analysis
  • Family
  • individuality
  • Popular magazines