مطالعه جنبه‌های روانشناختی- جامعه‌شناختی کاربری فیسبوک در بین کاربران ایرانی و عوامل تاثیر گذار بر آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22083/jccs.2019.101694.2277

چکیده

چکیده: هدف این مقاله، مشخص ساختن عوامل تاثیرگذار بر جنبه‌های روانشناختی-جامعه‌شناسی کاربری فیسبوک و ارائه مدل علی مشخصی در این زمینه است. سایت های شبکه اجتماعی در دو دهه اخبر جایگاه ویژه ای در بین کاربران پیدا کرده اند و در این بین سایت فیسبوک محبوبترین شبکه اجتماعی مورد استفاده بوده است. این سایت در ایران نیز کاربران زیادی دارد و به همین دلیل تحقیق درباره جوانب مختلف آن ضرورت دارد. این تحقیق به مطالعه عوامل موثر بر جنبه‌های روانشاختی- جامعه شناختی کاربری فیسبوک می پردازد. برای مطالعه عوامل موثر، سه دسته متغیرهای جمعیت شناختی، ویژگیهای شخصیتی و میزان حضور در فیسبوک در نظر گرفته شد و با استفاده از روش پیمایش آنلاین، تحقیق اجرا شد. پرسشنامه به مدت 3 ماه در دسترس بود و 354 پاسخنامه در این مدت گردآوری شد. سپس همبستگی بین متغیرهای مختلف و وجود تاثیر علی بین متغیرهای همبسته با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و در نهایت مدل علی تحقیق با استفاده از نرم افزار AMOS ارائه شد. مدل علی تحقیق، عوامل موثر بر جنبه‌های روانشاختی- جامعه شناختی کاربری فیسبوک را نشان داده و وضعیت کاربران ایرانی را مشخص می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of effective factors on Psycho-Social aspects of Facebook usage in Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Kermani
چکیده [English]

This research probes the relations between personality traits, narcissism and Psycho-Social aspects of Facebook (FB) usage in Iran. Social Networking Sites (SNSs) have attracted many users in the last two decades and become an unavoidably element of users’ everyday life. Facebook, as a biggest and the most popular SNS in the world, has many users in Iran too. However, there is not much research into the effects of Iranian users’ personality on their FB usage’s patterns. Hence, this paper tries to answer this question that how users’ personality traits shape their usage and affect the Psycho-Social aspects of that. I use the Big-Five trait taxonomy with NP-16 measure of narcissism as the theoretical framework. The Big-Five Inventory covers extraversion, neuroticism, openness, conscientiousness, and agreeableness dimensions of personality and these traits with narcissism can provide a comprehend illustration of one’s personality. In order to measure the Psycho-Social aspects of FB usage, I will focus on the 5 facets: compensatory use of FB, self-presentation on FB, socializing and seeking sexual partners through FB, FB addiction and FB profile as the virtual self. The methodology of this research is online surveying. I designed and published the questionnaire by GoogleDrive.com and after 3 months, 354 answer sheets were gathered. Findings clarify the relations between each personality dimension with each aspect of psycho-social usage of FB. Moreover, the result provides an important set of information about the ways which Iranians use of FB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facebook
  • FB addiction
  • Self-representation
  • virtual identity
  • Big Five trait taxonomy