طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان( خوراسگان)

2 گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاداسلامی اصفهان( خوراسگان) (نویسنده مسئول)

3 دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه تهران مرکز

10.22083/jccs.2020.221787.3027

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد انجام شده و از روش گراندد تئوری بهره برده و پژوهشی کیفی و بنیادی است. داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 19 نفر از متخصصان استخراج و برای انتخاب افراد از روش نمونـه گیـری نظری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در ادامه مصاحبه ها تبدیل به متن و فرآیند تحلیل داده ها آغاز گردید و برای کدگذاری باز، تحلیلِ خط به خط بکار رفته است و همراه با بسط مفاهیم و مقوله ها، کدگذاری محوری و گزینشی انجام شد. برای اعتبارسنجی یافته ها، چهار راهبرد از هشت راهبردِ کرسول و میلر( بررسی همکاران، تشریح کلیشه های ذهنی و پیش داوری های محقق، تایید مشارکت کنندگان، توصیف غنی) مورد استفاده قرار گرفته اند.یافته ها نشان می دهند در صورتی که شرایط زمینه ای(ویژگی های پیام، شرایط مخاطب، جوامع رسانه ای، دسترسی، رسانه، شناخت هنجارها)ایجاد شوند وعوامل مداخله گر(مرتبط با مخاطب، رسانه ای، محیطی) کنترل شوند و استراتژی مناسب(بومی سازی سوادرسانه، کاربری هوشمندانه، نقد اگاهانه و ...) به کار رود. می توان به پیامد نهایی مورد نظر(ارتقا سرمایه اجتماعی)دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A pattern for the role of media literacy in development of social capital in Yazd

نویسندگان [English]

  • davoud paktinat mehdi abadi 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • hasan darzban rostami 3
1 Faculty of Cultural Management, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan)
2 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان( خوراسگان)
3 Faculty of Communication Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

The present study aimed to design a model for the role of media literacy in promoting social capital in Yazd and used the grounded theory method and is a qualitative and fundamental research. Data were extracted from semi-structured in-depth interviews with 19 experts and theoretical sampling method was used to select individuals to achieve theoretical saturation. Following the interviews, the text conversion and data analysis process began, and line-by-line analysis was used for open coding, and along with the development of concepts and categories, axial and selective coding was performed. To validate the findings, four of Creswell and Miller's eight strategies (peer review, description of subject stereotypes and researcher biases, participant validation, rich description) were used. The findings show that if the context conditions (Message characteristics, audience conditions, media communities, access, media, recognition of norms) to be created and intervention factors (related to the audience, media, environment) to be controlled and appropriate strategies (media literacy localization, intelligent use, informed critique). And ...) be used. The desired end result (social capital promotion) can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information overload.critical thinking
  • .media consumption regimes.social capital
  • .Media literacy