نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

10.22083/jccs.2020.210139.2968

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان در سال تحصیلی 98-1397 بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دختر و استادان زن دانشگاه قم بودند که 250 نفر از دانشجویان دختر به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای و 50 نفر از اساتید زن به روش نمونه گیری هدفمند جهت پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه بود که روایی و پایایی آن تایید شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS-23 و با آزمون‌های t، ANOVA و LSD انجام شد که نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان معتقد بودند نقش برنامه‌های فرهنگی در تربیت دانشجویان به میزان متوسط بوده است که این اثربخشی به ترتیب در تربیت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی بیشتر از متوسط، در تربیت سیاسی به میزان متوسط و در تربیت فرهنگی/هنری کمتر از متوسط بوده است. همچنین از دیدگاه اساتید، نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه در تربیت دانشجویان کمتر از متوسط بوده است که این اثربخشی به ترتیب در تربیت اعتقادی در حد متوسط، در تربیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی/هنری کمتر از متوسط تاثیر داشته است. برنامه ریزی فرهنگی ابزاری برای دستیابی به توسعه فرهنگی است و آن مهم ترین ابزار دستیابی به توسعه پایدار است. لازم است که برنامه‌های فرهنگی دانشگاهها مرتبط با نیاز و علایق دانشجویان باشد تا میزان اثربخشی این برنامه ها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of University Cultural Programs in University of Qom in Training Students from the Perspective of Students and Professors

نویسندگان [English]

  • Ali Naghi Faghihi
  • Susan Bahrami
  • Reza Jafari Harandi
چکیده [English]

The purpose of the present study was to evaluate the cultural programs of University of Qom in the education of students from the perspective of professors and students in the academic year of 2018-19. The present study was a descriptive survey and analytical. The statistical population consisted of all undergraduate female students and female professors of University of Qom. Data collection tool was a researcher-made questionnaire of cultural activities of the university that its validity and reliability were confirmed. Data were analyzed by SPSS-23 software using T-test, ANOVA and LSD tests. Students believed that the role of cultural programs in the education of students was moderate, which was more than average in religious, moral and social education, moderate in political education, and less than average in cultural/artistic education, respectively. Also, from the professors' point of view, the role of university cultural programs in the education of students was less than average, which has had a less than average effect on religious, social, political, and cultural/artistic education. Cultural planning is a tool for achieving cultural development and it is the most important tool for achieving sustainable development. It is necessary that the university's cultural programs be linked to the needs and interests of the students in order to increase the effectiveness of these programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural programs
  • University of Qom
  • Training
  • Students
  • professors