رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات اجتماعی - واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق (نویسنده مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و تحول هویت قوم کرد ، در استان کردستان به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه است. بدین منظور 384 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌ صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین هویت فرهنگی و هویت زبانی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی ارتباط آماری معنی‌دار و مثبت وجود دارد. میزان همبستگی بین هویت زیانی و مدت و زمان استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی به ترتیب 031/0 و 034/0؛ بین هویت فرهنگی و مدت و زمان استفاده از سایت‌های شبکه اجتماعی به ترتیب 036/0 و 026/0 می‌باشد. همچنین طبق نتایج پژوهش حاضر، بیشترین تأثیرپذیری از مدت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی به هویت زبانی و بیشترین تأثیرپذیری از زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی به هویت فرهنگی مرتبط است . به طور کلی فضای مجازی، فرصت‌های شایسته‌ای را برای نمایاندن ,شناخت بهتر خود و دیگران در جریان تعاملات مجازی در اختیار ما قرار می دهد. در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش و اثبات تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر تحول هویتی در میان اقشار مختلف جامعه، پیشنهاداتی در حوزه های برنامه ریزی ، توجه به ابزارها و مکانیسمهای هویت ساز جهت تقویت هویت اجتماعی به صورت کاربردی در جهت رفع و یا کاهش آثار مخرب شبکه‌های اجتماعی مجازی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Use of Virtual Social Networks and the Development of Linguistic and Cultural Identity in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Ghobad Maimanat abadi 1
  • Somayah Tajikesmaeli, 2
1 Ph.D Student of Department of Mass communication- Science and Research Branch, Islamic Azad University. Tehran.Iran.
2 Faculty member ,Azad Islamic university of Tehran Shargh.(Corresponding Author)
چکیده [English]

The main purpose of this article is to investigate the relationship between the use of virtual social networks and the transformation of Kurdish ethnic identity in Kurdistan province. For this purpose, 384 users of virtual social networks were randomly selected.
The results showed that there is a significant and positive relationship between cultural identity and linguistic identity using virtual social networks. The correlation between the identity of the victim and the duration and time of using social networking sites were 0.031 and 0.034 respectively; the cultural identity and the duration and time of using social networking sites were 0.036 and 0.026, respectively. Also, according to the results of the present study, the most influential term is the use of virtual social networks to linguistic identity and the greatest impact since using virtual social networks is related to cultural identity. In general, cyberspace offers us valuable opportunities to represent, better understand ourselves and others in virtual interactions. Finally, considering the results of this study and demonstrating the impact of using virtual social networks on the identity crisis among different segments of society, some suggestions in the areas of planning, attention to identification tools and mechanisms to enhance social identity are applied in order to eliminate Or reduce the harmful effects of virtual social networks provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Identity transformation
  • Linguistic Identity
  • Cultural Identity
  • Kurdish Ethnicity