دوره و شماره: دوره 22، شماره 54 - شماره پیاپی 86، تابستان 1400، صفحه 7-320 
4. تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی

10.22083/jccs.2021.210153.2979

محمد جلالی؛ لادن حیدری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد جواد جاوید


10. ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس

10.22083/jccs.2020.205891.2940

حنظله زینوند لرستانی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان