دوره و شماره: دوره 22، شماره 54 - شماره پیاپی 86، تابستان 1400، صفحه 7-320 
4. تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی

صفحه 99-118

10.22083/jccs.2021.210153.2979

محمد جلالی؛ لادن حیدری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد جواد جاوید