امنیت و رسانه؛ رویکرد فقهی – حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین

2 استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی امنیت در رسانه به عنوان یکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی انسان و امکان پاسخگویی با استفاده از منابع اسلامی است. با توجه به نقش رسانه در قرن حاضر و اینکه رسانه ها از جمله ابزارهای مهم فراهم آوردن ارتباط بین انسان ها به شمارمیروند؛ امنیت در حوزه رسانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پیش پنداره های قرآنی در همه زمانی-مکانی بودن شریعت اسلام، مستلزم قابلیت پاسخگویی منابع اسلامی در حوزه های نوین زندگی بشر است. در این راستا؛ مقالۀ پیش رو با روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن بررسی ابعاد امنیت رسانه در سه محور اساسی امنیت رسانه؛ امنیت اهالی و فعالان رسانه ای و امنیت در برابر رسانه، قابلیت پاسخگویی منابع اسلامی در این سه بعد را مورد بررسی قرار داده است؛ بدینرو با تکیه برادله استنباط و با استناد به آراء فقهی، امنیت را حق مشروعی دانسته است که حاکمیت اسلامی موظف به برقراری آن در تمامی حوزه ها از جمله،حوزۀ رسانه شده است.آنگاه با فرض وضعی بودن حق امنیت با بررسی تزاحم امنیت در سه بعد رسانه، جامعه و اهالی رسانه، براساس ملاک ترجیحی به حل تزاحم پرداخته است. در نهایت از طریق تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و با استفاده از روش قیاس منطقی شکل اول و برهان خلف، قابلیت و پاسخگویی منابع حقوقی اسلام به ابعاد امنیت در محورهای سه گانه فوق را اثبات نموده است و آنگاه براساس نظریه‌های امنیت، آثار فقهی-حقوقی و رسانه ای پذیرش نظریه امنیتی راجح را تبیین نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The security & Media :Jurisprudential-legal approach

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nourian 1
  • Rohollah Adineh 2
1 Assistant professor/Theology and Islamic thought(Islamic jurisprudence and fundamentals of Islamic law)
2 Room 648, Islamic Philosophy and Cognition, Faculty of Islamic Sciences and Researches, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the security of the media as one of the essential elements of human social life and the possibility of responding to the issue of media security using Islamic legal sources. Considering the role of the media in the present century and the fact that media are among the most important tools for linking human beings, security research in the media field is of particular importance. The Qur'anic predicates at all times - the place of Islam's shari'a - requires the ability to respond to Islamic sources in the new areas of human life; in this case, the preliminary article by descriptive-analytical method, while examining the dimensions of media security, Has investigated the ability to answer Islamic sources in this regard; thus, Because of that reference and referring to jurisprudential opinions, he considered security as legitimate right, which Islamic rule obliged to establish in all domains of The sentence is the subject of the mediaThen, assuming the status of the right to security by examining the security incidence in three dimensions of media, society and media, it has solved the problem by preferential criterion. Finally, by analyzing the findings of the research and using the logical analogy method of the first form and the indisputable argument, the ability and responsiveness of Islamic legal sources to the dimensions of media security has been proved

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Threat: media
  • :Jurisprudence: legal sources