کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 20، شماره 47، مهر 1398، صفحه 95-116

10.22083/jccs.2019.141500.2515

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی


نقش مخاطب در نگاهداشت شبیه‌خوانی

دوره 14، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 99-116

مرضیه پیراوی‌ونک - اقدس نیک‌نفس