تحلیل وضعیت صنعت بازی‌های ایرانی تلفن همراه برای رقابت در بازارهای جهانی

سیاوش صلواتیان؛ احمدرضا درفشی؛ حمیدرضا جواهریان

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 31-61

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.235576.3109

چکیده
  هر کشوری ترجیح می‌دهد در صنایع مختلف عمدتاً تولیدکننده و صادرکننده باشد تا واردکنندۀ محض؛ اما، در صنایع فرهنگی سخن از ترجیح نیست؛ سخن از ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است. صنعت بازی‌های تلفن همراه، به‌عنوان یکی از صنایع فرهنگی و سرگرمی، در یک دهۀ اخیر توانسته رشد چشمگیری از لحاظ اقتصادی و محبوبیت در میان مردم دنیا داشته باشد. هدف پژوهش ...  بیشتر