تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر خرده‌فرهنگ جوانان شهر یزد

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد حسن معنویت

دوره 21، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 35-63

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.153489.2600

چکیده
  خرده‌فرهنگ‌های متفاوت بر اساس موضوعات متفاوتی همانند قومیت، دین و نژاد شکل می‌گیرند. یکی از این موضوعات خرده‌فرهنگ‌های جوانان است. هدف ما در این پژوهش تعیین رابطه­ سرمایه اجتماعی با خرده‌فرهنگ‌های جوانان است و اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیراتی بر گرایش جوانان به خرده‌فرهنگ‌های مختلف دارد. این پژوهش در دو بخش اکتشافی و توصیفی ...  بیشتر

نقش مؤلفه‌های احساسی و اخلاقی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی

علی خوش زبان؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور

دوره 20، شماره 48 ، دی 1398، ، صفحه 37-60

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.145008.2539

چکیده
  سواد رسانه‌ای به‌عنوان یک استراتژی، پس ‌از آنکه به‌عنوان یک ضرورت برای ترویج در کشور به‌منظور بهره‌مندی مفید و مؤثر از رسانه‌ها و کاهش عوارض مخرب آن شناخته شد و پشتوانة یک اجماع علمی را کسب نمود می‌بایست در کشور اجرائی گردد. بر همین اساس، درخصوص عملیاتی کردن آن اقدام نمود. به همین انگیزه و با ایجاد تفکر انتقادی و شکل‌گیری فضاهای ...  بیشتر

مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای ‌اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 15 تا 44 سال استان مازندران)

مصطفی دومهری؛ شاپور بهیان؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.147231.2550

چکیده
  مدارای ‌اجتماعی با توجه به حضور انسان‌هایی با فرهنگ، هویت، تفکر و ارزش‌های متفاوت در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌تواند عاملی اثرگذار در افزایش تعامل و ارتباط اجتماعی افراد جامعه باشد. مطالعۀ مدارای‌اجتماعی در کاهش تنش‌ها و افزایش درک متقابل، انسجام و تعامل اجتماعی تأثیر بسزائی دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان ...  بیشتر

رابطه میان تماشای سریال‌های فارسی‌زبان ماهواره با سرمایۀ اجتماعی زنان شهر تهران؛ مطالعۀ موردی شبکۀ جم

ملیحه سودبخش؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 19، شماره 42 ، شهریور 1397، ، صفحه 25-50

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.102089.2282

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سریال های فارسی زبان شبکه جم با سرمایه اجتماعی زنان ساکن شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی وابزار اندازه گیری پرسشنامه است. جامعه آماری مشتمل بر زنان ساکن شهر تهران(3452637 نفر) و حجم نمونه 384 نفر است. یافته ها نشان داد 21.1 درصد از پاسخگویان سرمایه اجتماعی در سطح پایین،61.2 درصد در سطح متوسط و17.7درصد ...  بیشتر

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادابی اجتماعی در حضور متغیرهای حمایت اجتماعی و دینداری

احسان رحمانی خلیلی

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 93-117

چکیده
  شادابی اجتماعی به دلیل آنکه همواره با خرسندی، خوش‌بینی و امید و اعتماد همراه است می‌تواند به منزلة کاتالیزور، نقش تسریع‏کننده‏ای در فرایند توسعه یک جامعه داشته باشد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که؛ بنا به اهمیت و جایگاه سرمایه اجتماعی در توسعه آیا می‏توان از آن به منزلة عاملی اثرگذار بر شادابی اجتماعی سود جست؟ و تأثیر سرمایه ...  بیشتر