دوره و شماره: دوره 11، شماره 12 - شماره پیاپی 44، زمستان 1389