موانع رشد، توسعه و اجرای «حقوق فرهنگی بشر»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران و

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

حقوق فرهنگی بشر، به شکل رسمی و امروزین آن، همزمان با لایحه جهانی حقوق بشر و آن هم در قالب بخش کوچکی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح گردید. این دسته از حقوق در مقایسه با دیگر انواع حقوق بشر، همواره مورد غفلت و نادیده انگاری واقع شده است. با عنایت به اهمیت بنیادین حقوق فرهنگی بشر و تاثیر مهمی که اجرای این حقوق و پایبندی به آن بر زندگی بشر می گذارد، این ضرورت احساس می شود که شاید با شناخت موانع موجود بر سر راه حقوق فرهنگی بشر، بتوان گامی در جهت رفع آن ها برداشته و نتیجه ی آن نیز به حمایت و ارتقاء این دسته از حقوق منتهی گردد. این پژوهش با طرح این سئوال که «چه موانعی بر سر راه رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر قرار دارد؟» به روش تحلیل کیفی محتوا، به ارزیابی این فرضیه می پردازد که «استیلای اندیشه رئالیسم، بدبینی به رویکردهای ایده آلیستی، عدم امکان رشد آرمان های سوسیالیستی، عدم توجه کافی به مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر و... همگی از موانع رشد و عدم ارائه ی تعریفی مشترک از فرهنگ و حقوق فرهنگی بشر، عدم ارائه ی فهرستی جامع از مصادیق آن، پراکندگی مبانی این حقوق در اسناد مختلف و... از موانع توسعه و همچنین عدم وجود نهادهای مشخص در زمینه اجرای این حقوق، نگرانی دولت ها از اجرا و نبود آموزش بین المللی از موانع اجرای حقوق فرهنگی بشر می باشد.»

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to Growth, Development and Implementation of Human Cultural Rights

نویسندگان [English]

  • Ehsan Taheri Hajivand 1
  • Hamidreza Jamali 2
1 M.A. in International Relations, International Relations (IR) Department, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran & Ph. D Student of International Relations, International Relations (IR) Department, Isfahan(Khorasgan)
2 Assistant Prof & Faculty member of Law, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Human Cultural Rights, as it is Observed in its Formal and Contemporary Form, Was Raised Simultaneous with Approval of the Universal Declaration of the Human Rights While It Was in Small Part of International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. in Comparison to Other Types of Human Rights, This Category of Rights Has Been Always Neglected. Considering the Fundamental Importance of Human Cultural Rights and the Significant Effect That the Enforcement of These Rights as Well as Adherence to Them Has on Human Life, This Necessity is Felt That Perhaps by Knowing the Barriers on the Path of Human Cultural Life, an Action Could Be Taken to Remove the Barriers, the Result of Which Leads to Support and Promotion of These Type of Rights. Bringing Up This Question That “What Barriers Are Existed to the Growth, Development and Implementation of Human Cultural Rights?” and by Applying a Qualitative Content Analysis, the Present Study Evaluates This Hypothesis That “the Dominion of Ideology of Realism, Pessimism About Idealistic Approaches, the Inability Socialist Ideals to Grow, Lack of Enough Attention to the Anthropological Foundations of Cultural Rights Etc. Are Among the Barriers to Growth, While Failure to Provide a Common Definition of Culture and Cultural Rights, Failure to Provide a Comprehensive List of Its Cases Etc. Are Among the Barriers to Development and Also Existence of No Specified Institutes to Execute These Rights, States Concern On Implementation and Lack of International Training Are Among the Barriers to Implementation of Human Cultural Rights”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Rights
  • Human rights
  • Human Cultural Rights
  • international relations