اخلاق حرفه ای مجری در رادیو و تلویزیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده دین ورسانه دانشگاه صداوسیما(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات

10.22083/jccs.2019.132292.2435

چکیده

مجری از یک سو خواهان موفقیت حرفه ای و کسب رضایت مدیران و جذب مخاطب است و از سوی دیگر موفقیت حرفه ایش، مرهون چگونگی رفتار ارتباطی و تعامل اخلاق مدار او با محیط درونی و بیرونی رسانه است. موضوع اخلاق حرفه ای مجری از همین تعامل ها سرچشمه می گیرد و بایدها و بایستگی های اخلاق حرفه ای مجری، به چگونگی مدیریت رفتار ارتباطی مجری با صاحبان حق این حرفه بر می گردد.مهمترین دغدغه مقاله پیش روی ارائه و تبیین اصول اخلاقی حرفه مجری گری بر اساس تحلیل مسایل و اصول اخلاقی است.از این روی در ابتدا به مفهوم شناسی اخلاق و حرفه مجری گری ذیل نظریه اخلاقی منتخب پرداخته و در گام دوم، بعد از احصاء و شناسایی گروه ها و عوامل مرتبط با حرفه مجری گری(صاحبان حق) با رویکردی استقرایی، منشور اخلاق حرفه ای مجری گری در قالب الگوی هشت ضلعی ارائه می گردد.بر اساس این الگو مجری در برنامه های رادیو و تلوزیونی در قبال جامعه و منافع ملی، مخاطبین، مهمانان، عوامل تولید و همکاران، مالکان فکر، رقبا، کارفرما و خود حرفه، مسئول رعایت اصول اخلاقی متناظر با هر یک از صاحبان حق می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اخلاق حرفه ای مجری در رادیو و تلویزیون

نویسندگان [English]

  • kamal akbari 1
  • majed naghdi 2
1 هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه صداوسیما
2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات
چکیده [English]

مجری از یک سو خواهان موفقیت حرفه ای و کسب رضایت مدیران و جذب مخاطب است و از سوی دیگر موفقیت حرفه ایش، مرهون چگونگی رفتار ارتباطی و تعامل اخلاق مدار او با محیط درونی و بیرونی رسانه است. موضوع اخلاق حرفه ای مجری از همین تعامل ها سرچشمه می گیرد و بایدها و بایستگی های اخلاق حرفه ای مجری، به چگونگی مدیریت رفتار ارتباطی مجری با صاحبان حق این حرفه بر می گردد.مهمترین دغدغه مقاله پیش روی ارائه و تبیین اصول اخلاقی حرفه مجری گری بر اساس تحلیل مسایل و اصول اخلاقی است.از این روی در ابتدا به مفهوم شناسی اخلاق و حرفه مجری گری ذیل نظریه اخلاقی منتخب پرداخته و در گام دوم، بعد از احصاء و شناسایی گروه ها و عوامل مرتبط با حرفه مجری گری(صاحبان حق) با رویکردی استقرایی، منشور اخلاق حرفه ای مجری گری در قالب الگوی هشت ضلعی ارائه می گردد.بر اساس این الگو مجری در برنامه های رادیو و تلوزیونی در قبال جامعه و منافع ملی، مخاطبین، مهمانان، عوامل تولید و همکاران، مالکان فکر، رقبا، کارفرما و خود حرفه، مسئول رعایت اصول اخلاقی متناظر با هر یک از صاحبان حق می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اخلاق
  • مسئولیت اخلاقی
  • اخلاق حرفه ای
  • اخلاق حرفه ای مجری گری
  • مجری