بررسی شکل گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام(مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

10.22083/jccs.2019.172804.2738

چکیده

امروزه، به دلیل ورود شبکه های مجازی به ویژه تلگرام در کشور ما، شکلی جدیدی از روابط اجتماعی شکل گرفته است. بر این اساس هدف پژوهش پژوهش حاضر بررسی تأثیر عضویت در شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام بر هویت ارتباطی می باشد. برای تحقق این هدف روش کمی- پیمایشی استفاده شد. جامعۀ ‌آماری پژوهش جوانان18-30 سال ساکن شهر تهران که تعداد آنان 287345 نفر می باشند، با استفاده از فرمول کوکران 524 نفر در بین جوانان تهرانی 18-30 سال انتخاب شده و بر مبنای نمونه گیری خوشه ای در بین آنان پرسشنامه استاندارد توزیع شده است. بعد از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل بر مبنای spss و lisrel صورت گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که 83 درصد از جوانان تهرانی در تلگرام عضویت دارند که میانگین میزان استفاده 2 ساعت در شبانه روز بوده است. کاربران تلگرام بیشتر در گروه ها و سپس جهت ارتباطات خصوصی و دو طرفه، زمان خود را سپری می کنند ولی کانال ها کمترین استفاده در بین کاربران از لحاظ زمانی برخوردار است. نتایج نشان می دهد که میزان استفاده از گروه های تلگرام، استفاده از پیام های خصوصی تلگرام، میزان مشارکت کاربران و میزان استفاده از تلگرام، گروه ها و کانالهای عضو شده از لحاظ موضوع مرتبط با ارتباطات اجتماعی بر هویت ارتباطی در سطح اطمینان 95/0 و 99/0 معنادار و معکوسی بوده است ولی میزان استفاده از کانال تلگرام تأثیری بر هویت ارتباطی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the formation of the communicative identity because of membership in the social network of telegram messenger (Case study: Tehran youth)

نویسندگان [English]

  • golaleh ahngari 1
  • bagher saroukhani 2
  • mohammad soltanifar 3
1 phd student
2 Professor of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Today, due to the arrival of virtual networks, especially telegrams in our country, a new form of social relations is formed. Accordingly, the purpose of this study was to Investigating the Effect of Membership in the social network of telegram messenger on the Communication Identity. To accomplish this, Quantitative survey method was used for this purpose. The statistical population of the study consisted of young people aged between 18 and 30 years living in Tehran, whose number is 28,745. Using Cochran's formula, 524 people were selected among the youth of Tehran, aged between 18 and 30, based on cluster sampling. A standard questionnaire was distributed among them. After data collection, analysis was done based on spss and lisrel. The findings indicate that 83 percent of Tehrani youth are members of the Telegram, with an average of 2 hours of use per day. Telegram users spend more time in groups, and then for private and two-way communication, but according to time, channels have the least use among users. The results show that the use of telegram groups, the use of private messages in the telegram, the level of participation of users and the amount of use of telegrams, groups and channels registered on the subject of social communication on the communication identity has been inversely at the confidence level was 0.95 and 0.99. But the use of the channel did not affect the identity of the telegram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication identity
  • Youth
  • telegram channels
  • telegrams
  • Virtual Networks