شناخت مولفه های جذابیت خبری در سایتهای اطلاع رسانی با استفاده از روش گراندد تئوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات و کسب و کار ،دانشکده علوم انسانی و حقوق ، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه ارتباطات وکسب وکار دانشکدۀ علوم انسانی وحقوق، دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایرانواحداصفهان ( خوراسگان)

10.22083/jccs.2021.285586.3354

چکیده

این پژوهش به منظور شناسایی عوامل جذابیت رسانه‌های مجازی در حوزه خبر با استفاده ازروش گراندد تئوری انجام شده است. جامعه آماری به صورت نظری انتخاب و شامل خبرنگاران، اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه خبر می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پیاده سازی مصاحبه ها، کدگذاری و خلاصه سازی بوده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدبندی و دسته-بندی مقوله‌ها و تم‌ها انجام و سپس گزاره‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری گزینشی و کدگذاری محوری دسته بندی شده‌اند. در نهایت با بررسی شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها، مقوله اصلی پژوهش یعنی «مؤلفه‌های جذابیت رسانه خبری مجازی» مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از این است که در شرایط علّی: «مؤلفه های جذابیت وب‌سایت خبری»، «ارتقاء کیفی رسانه»، و «فضای مجازی»، درعوامل مداخله گر: «تناقضات ایدئولوژیک»، «جناحی بودن رسانه»، «عدم جهانی شدن»، «مدیریت ناکارآمد سایت»، «ضعف تکنیکی و فنی ‌سایت»، «اخبار کذب و ضد و نقیض»، «محتوای ضعیف و نامناسب»، «عدم روزآمدی» و «مشکلات سازمانی»، در شرایط زمینه‌ای: «مولفه های آموزشی»، «متغیرهای مربوط به فضای مجازی»، «متغیرهای مدیریتی» و «متغیرهای بین‌المللی» و در مورد‌ راهبردها: «استراتژی‌های مدیریتی»، « کاربردی»، « بین المللی»، « پیشگیرانه» و «استراتزی‌های زیرساختی» بیشترین فراوانی و اهمیت را به خود اختصاص دادند. همچنین این نتیجه تایید شد که کیفیت محتوا و مطالب سایت خبری بر دیگر عوامل از جمله جذابیتهای بصری الویت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the factors affecting the attractiveness of news sites

نویسندگان [English]

  • fatemeh mohamadi sijani 1
  • faezeh taghipour 2
  • hamidreza peikari 3
1 PhD student in Media Management, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Communication and Business Sciences, Faculty of Humanities and Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Communication and Business, Faculty of Humanities and Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to identify the factors of attractiveness of virtual media in the field of news using grounded theory method. The statistical population is theoretically selected and includes journalists, university professors and experts in the field of news. The tools for collecting information, interviewing and conducting interviews are coding and summarizing, and the method of data analysis is done by coding and categorizing categories and themes, and then the statements obtained from the interviews. They are classified into three stages: open coding, selective coding, and axial coding. Finally, by examining the causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences,The main category of the research, namely, "Components of the attractiveness of virtual news media" was identified. The results of data analysis indicate that in causal terms: "components of news website attractiveness", "media quality improvement", and "cyberspace", in the intervening factors: "ideological contradictions", " "Media partisanship", "Lack of globalization", "Inefficient site management", "Technical and technical weakness of the site", "False and contradictory news", "Poor and inappropriate content", "Lack of updating" and "Organizational problems" In the context of: "educational variables", "cyberspace variables", "management variables" and "international variables", and in terms of strategies: "Management Strategies", "Practical ", "International ", "Preventive " and "Infrastructure " were the most common and important. . It was also confirmed that the quality of content and content of the news site takes precedence over other factors, including visual appeal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • news charm
  • News Media
  • Cyberspace