تببین سیاست‌های رسانه‌ای در ایران در قبال مسایل زیست محیطی از منظر صاحبنظران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

2 استاد/ دانشگاه علامه طباطبایی

3 رییس پژوهشکده ارتباطات

10.22083/jccs.2021.246884.3159

چکیده

هدف مقاله پیش رو تحلیل و واکاوی سیاست‌های رسانه‌‌ای در قبال مسائل و معضلات زیست محیطی است و اینکه مدل مناسب رسانه‌ای پرداخت به مسائل زیست محیطی کدام است و چه ویژگی‌ها و اقتضائاتی دارد؟ چارچوب مفهومی این پژوهش نظریه ارتباطات محیط زیست با تاکید بر فرآیند کارکردگرایی، برجسته‌سازی، سیاست‌گذاری رسانه‌ای را در بر می‌گیرد. جهت دست یافتن به الگو رسانه‌ای، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعـداد 22 نفر از اساتید ارتباطات و جامعه‌شناسی و افراد دارای تجربه کاری در حوزه رسانه و محیط زیست مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته قرارگرفتند و سپس داده‌های حاصل، از طریق کدگذاری مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفت.یافته‌هایپژوهش نشان می‌دهد که رسانه و کارگزار، سه کارکردِ خدمتی اصلی جهت ترویج توسعه پایدار ایفا می‌نماید. اولین کارکرد رسانه که در این پژوهش شناسایی شده، عبارت از فراهم‌سازی عواملِ میانجیِشکوفاییِ توسعه پایدار اسـت. عوامل میانجی که از طریق مقولاتی چون؛درگیر کردن مردم، بها دادن به نهادهای مردم نهاد و پای کار آوردن دانشگاهیان صورت می‌گیرد. دومین کارکرد رسانه، به‌ کارگیری استراتژی پنجگانة انتشار رسانه تخصصی حوزه محیط زیست، استخدام و به کارگیری خبرنگار تخصصی حوزه محیط زیست، انتشار و برجسته‌سازی مسائل زیست محیطی، اطلاع رسانی مسائل زیست محیطی و پاسخگو کردن مسئولین جهت ترویج اخبار توسعه پایدار اسـت. در نهایت سومی کارکرد خدمتی تدوینسیاست‌گذاریکلانزیستمحیطی، نگاهغیراقتصادی وآینده‌نگرانهبهمحیطزیست، پرهیزازسیاست‌زدگی در حوزه محیط زیست و مسئولمتعهدومتخصص حوزه محیط زیست است. به عبارت دیگر از دریچه ارائه الگوی این کارکردها است که در ساختار رسانه و کارگزار حاکمیتی توسعه پایدار به بار خواهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Media Policies in Iran on Environmental Issues from the point of view of experts

نویسندگان [English]

  • neda shafiei 1
  • hadi khaniki 2
  • seyed vahid aghili 3
1 Ministry of Science, Research and Technology
2 ALLAMEH TABATABA'I UNIVERSITY
3 Head of Communication Dept
چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze environmental media policies to achieve an appropriate media model for addressing environmental issues. To achieve the goal and evaluate the status quo, using the two theories of agenda setting and environmental journalism principles and sustainable development were presented. Then to achieve a media model, 22 communications and sociology professors and experienced individuals in the fields of media and environment were selected using the two methods of Targeted Sampling and Snowball Sampling and then they were interviewed using the semi-structured deep interview model. Then the achieved data was interpreted using open, axial and selective coding. The results, in the model-delivering section, show that media and decision-makers play three main service functions to promote sustainable development. The first function of the media identified in this study is providing mediating factors in sustainable development. The mediating factors can be provided through involving people, caring about to NGOs and recruiting academicians. The second function of the media is to apply the five media strategies which include publishing a professional environment-related media, employing an environment specialist reporter, releasing environmental reports and highlighting its issues, making reports about environmental issues and problems and making officials feel accountable about sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Sustainable Development
  • Grounded Theory
  • media policies