تاثیر میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان (مطالعه موردی زنان متاهل 20تا55 سال شهر بروجرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی جامعه شناسی – مسائل اجتماعی ایران ، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران.

2 استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران. (استاد راهنما ونویسنده مسئول)

3 استادیارگروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران. ( استاد مشاور)

4 استادیار گروه جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران.( استاد مشاور)

چکیده

با فرارسیدن عصر تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و گسترش فراگیر آن که به‌دنبال خود مفاهیم جدیدی چون واقعیت مجازی، فضای سایبر و ... را به همراه ‌آورد؛ تغییر و تحولات زیادی در روابط خانوادگی زوجین ایجاد کرد. رسانه های جمعی با ایجاد تغییرات فرهنگی دگرگونی های عمده ای در نگرشهای زوجین نسبت به عواطف و احساسات نسبت به یکدیگر در زندگی مشترک ایجاد کرده اند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر گرایش برنامه های ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی بر منابع احساسی زنان، به انجام رسیده است. چهارچوب و مدل نظری پژوهش بر اساس نظریه "خویشتن و تجربه در جهان رسانه ای" تامپسون تدوین شده است اما برای افزایش غنای آن از نظریه گربنر،کمپر و کالینز نیز استفاده شده است.
روش پژوهش، علی- تبیینی است و جامعه آماری دربرگیرنده زنان متاهل 20 تا 55 ساله شهر بروجرد است. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 محاسبه شد. از طریق پرسشنامه هدایت شده اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و به کمک نرم افزار((spssپردازش گردید.
یافته ها نشان می دهد که برنامه های ماهواره شامل میزان و نوع استفاده رابطه مستقیم و مثبتی بر تغییرات منابع احساسی زنان داشته است...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Degree of Inclination towards Virtual Social Networks and Foreign Satellite TV Channels on Emotional Sources of Women (A Case Study: 20-55-Year-Old Married Women, Borujerd, Iran)

نویسندگان [English]

  • Hashemi Foroud 1
  • Ali Roshanaie 2
  • Mohammad Hossein Asadi Davoodabadi 3
  • layla azimi 4
1 Economic and Development Sociology– Iranian Social Issues Ph.D student, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran.
2 Assistant Professor of Sociology Department, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. (Advisor & Corresponding Author).
3 Assistant Professor of Sociology Department, Faculty of Humanities, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran. (Advisor)
4 Assistant Professor of Sociology Department, Faculty of Humanities, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Lorestan, Iran. (Advisor)
چکیده [English]

Age of modern communication technologies and their expansion with its new conceptions such as virtual reality, cyberspace, etc., caused lots of changes in couple relationships in Iranian families. By cultural changes, mass media made major changes in attitudes of couples towards emotions of each other in their married life. The present research aimed at studying the effects of virtual social networks and foreign satellite TV channels on emotional sources of women. The framework and the theoretical model of this research is based on Thompson's "self-experience in a mediated world", but in order to make it more rich the theories by Craebner, and Collins were also used.
The method of the research is casual (explanatory). The statistical population is 20-55-year-old women of Borujerd city, Iran. The sample includes 400 individuals based on Cochran formula. Disproportionate stratified sampling was used. Through directed questionnaire the required data was gathered and processed by SPSS software.
The results show that degree and kind of use of foreign satellite TV channels has direct and positive relationship with changes of emotional sources of women. And multivariate regression showed that factors related to foreign satellite TV channels in general could explain 37 percent of variance related to emotional sources of women. Virtual social networks, memberships in the networks, degree of use, with the exception of attraction of use have also a direct and positive relationship with emotional sources of women. Multivariate regression could explain 44 percent of the variance related to the emotional sources of women...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • virtual social networks
  • satellite
  • emotional sources