تفاوت معنای موسیقی در رادیو وتلویزیون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون پیشین نظارت سازمان صدا و سیما

چکیده

چکیده
موسیقی یکی از پرکاربردترین و شاید از ضروری ترین انواع هنری است که در تولیدات رسانه های صوتی و تصویری نقش مهمی دارد. .هر رسانه معنایی به اقتضای خودش تولید می کند. موسیقی در رسانه رادیو همان معنایی را ندارد که بصورت تصویری از تلویزیون یا در قالب ویدئوکلیپ پخش می شود. موسیقی فقط ترکیب صداهای گوناگون سازها براساس اصول خاصی است که احساس و عواطف شنوندگان را تحت تأثیر قرارمی دهد. اگر برای موسیقی معنایی وجودداشته باشد شنوندگان از طریق تداعی، معنایی برای آن تصور می کنند. اگر قطعه موسیقی با کلام باشد یعنی سرود یا ترانه، ترکیب این دو متن، یعنی موسیقی و کلام نیز ممکن است معنای دیگری برای شنونده رادیو بوجودآورد.اگر همین قطعه موسیقی به صورت ویدئو موسیقی یا کلیپ باشد، بیننده با سه متن درهم تنیده مواجه می شود: موسیقی، کلام، و تصویر. اگرچه کلیپ متن اصلی است و لی این سه متن کارکرد بینامتنی دارند که می تواند معنای ذهنی بیننده را عوض کند.
در این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای، نگاهی به نشانه شناسی موسیقی، و بینامتنیت، و اقتضائات درک معنا در هر نوع رسانه و همچنین درک معنای موسیقی، به تبیین تفاوت معنایی موسیقی رادیو و ویدئو موسیقی و یا کلیپ هایی که از تلویزیون پخش می شود، پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media and Music Meaning Differences

چکیده [English]

Each medium, according to its requirements, creates special meaning. Music in radio hasn’t similar meaning, that broadcasts as a video music or clip from TV. Music, only is a combination of sound of music instruments based on special principles that impacts audience feelings and emotions. If, there is meaning in music, the listener can gets it, only by evoke. If, it is a music with lyric, the combination of these two texts, music and lyric possibility creates another meaning for the listener. If this piece of music is video music or clip, in this case, the viewer faces to three twist texts: music, lyric, and image. Although, the music video is the original text, but, the three texts have functional textuality, that can change the meaning in the mind of viewer.
According to library resources, music semiotic, textuality, and Requirements of getting meaning in each kind medium, this article, try to explain difference of music meaning in radio and video music or clip, that watch on TV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • video music
  • Absolut music
  • music with lyric
  • music meaning