مطالعۀ شبکه‌های اجتماعی و تغییرات فرهنگی بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران؛ بر پایه ارزش‌های مادی و فرامادی اینگلهارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد تمام دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تغییرات و جهت‌گیری‌های فرهنگی با توجه به نظریه اینگلهارت است. بر این اساس پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بود که: شبکه‌های اجتماعی جهت تغییرات فرهنگی را به سمت ارزش‌های مادی مورد نظر اینگلهارت می‌برند یا به سمت ارزش‌های فرامادی؟ در پژوهش حاضر از روش ترکیبی (تحلیل محتوا و پیمایش) استفاده شد. در بخش پیمایش نگرش‌های دانشجویان نسبت به ارزش‌های مادی و فرامادی مد نظر اینگلهارت در شبکه‌های اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت (در سال 1398) و در بخش تحلیل محتوا نیز محتوای شبکه‌های اجتماعی در سال 1398 با ارزش‌های مادی و فرامادی مدنظر اینگلهارت سنجش شد.
نتایج پیمایش در مورد «ارزش‌های مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی» نشان داد که 53 درصد دانشجویان به ارزش‌های فرامادی توجه دارند. یافته‌های تحلیل محتوا نیز نشان داد که حدود 54 درصد پیام‌های تولید شده در سه شبکه اجتماعی تویتر، تلگرام و اینستاگرام دارای ارزش فرامادی هستند. ترکیب نتایج تحقیق نشان می‌دهد محتوای فضای مجازی منطبق با نگرش‌های دانشجویان بوده و بیشترین توجه به سمت ارزش‌های فرامادی است. این یافته‌ها منطبق با نظریات اینگلهارت است و نشان می‌دهد سیر فرهنگی کشور همسو با تغییرات فرهنگ جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social networks and cultural changes among students of universities in Tehran Based on Inglehart's Materialistic and Post-Materialistic values

نویسندگان [English]

  • ali mohebbi 1
  • aliasghar kia 2
1 PhD student Faculty of Communication Sciences in Allameh Tabataba'i University
2 professor Faculty of Communication Sciences in Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The main purpose of the study was to investigate the effect of social networks on cultural changes and orientations according to Inglehart's Theory. Accordingly, the research sought to answer the question: Did social networks move the cultural orientations toward Ingelhart's Materialistic values or towards Post-Materialistic values? In the present study, the mixed method (content analysis and survey) was used. In the survey section, students' attitudes towards Inglehart’s Materialistic and Post-Materialistic values were measured in social networks (in 2019). Regarding the content analysis section, the content of social networks in 2019 was measured against Materialistic and Post-Materialistic values considered by Inglehart.
Survey results on "user-focused values on social media" showed that 53% of students paid attention to Post-Materialistic values. The content analysis findings also showed that about 54% of the messages generated on the three social networks of Twitter, Telegram and Instagram had Post-Materialistic value. The composition of the research results showed that the content of cyberspace was in line with students' attitudes and most attention was paid to Post-Materialistic values. These findings are consistent with Inglehart's theories and show that the country's cultural course coincides with changes in global culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural changes
  • Social Networks
  • Inglehart's Materialistic and Post-Materialistic Values