میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی نسبت به گروه‌های سبک زندگی مختلف در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22083/jccs.2020.114575.2339

چکیده

در این مطالعه که به روش کمی(توصیفی-پیمایشی) انجام شد؛ تلاش شد تا میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی موجود در روابط اجتماعی ساکنان شهر تهران، بررسی شود. جامعه آماری، کلیه شهروندان شهر تهران که 16سال به بالا بودند را شامل می‌شد. حجم نمونه شامل 625 نفر می‌شد که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که میزان همبستگی آن، طبق آلفای‌کرونباخ بیش از 93% بود. بر اساس داده‌ها و به روش تحلیلی عاملی، پنج سنخ سبک زندگی«نامقید»، «نامساعد»، «منحرفانه»، «دینی»،«مساعد و برخوردار» استخراج گردید که محور مرزبندی‌ و ترددهای اجتماعی ساکنان شهر تهران در تعامل با یکدیگر بودند. نتایج، نشان دادند که درجه مرزبندی و ترددهای فرهنگی ساکنان تهران نسبت به گروه‌های سبک زندگی مختلف، متفاوت است. همچنین درجه مرزبندی و ترددهای فرهنگی نسبت به گروه‌های سبک زندگی بر حسب ویژگی های زمینه‌ای کنشگران اجتماعی متفاوت است. برای نمونه: طبقات اجتماعی بالا، نسبت به طبقات اجتماعی پایین‌، افراد با سطح تحصیلات بالا نسبت به افراد با تحصیلات پایین‌تر، مردان نسبت به زنان، ساکنین محلات در خوشه بالاتر نسبت به خوشه‌های پایین‌تر، متولدین تهران نسبت به متولدین غیرتهران، جوان‌ترها نسبت به میان سال‌ها و مسن‌ترها، مطلقه ها و مجردین نسبت به متأهل‌ها و همسر فوت‌شدگان، بیشتر از مرزهای فرهنگی- اجتماعی، عبور می‌کنند. نتایج به دست آمده، با احتمال بیش از 99% معنی‌داری بوده و همه فرضیه‌ها، تأیید شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the extent of social relations and the factors affecting the communication boundaries ( cultural boundaries and crossing ) in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ghaempour 1
  • Mahmoud Shahabi 2
2 Allameh tabatabaei University Professor
چکیده [English]

In this study, which was based on a quantitative (descriptive-survey) method,we have tried to examine the extent/ measures of the crossing culturaland boundaries in the social relationships of the residents of Tehran.The statistical population included all citizens of Tehran, who were 16 years old and up. The sample size included 625 who were selected by cluster multistage method. A questionnaire tool was used to collect data. The Cronbach's alpha rate of the questionnaire exceeded from 93%. Based on the data and factor analysis method, five types of lifestyle were obtained: "unprofessional", "unfit", "devious", "religious", "favorable". In Tehran, these five types of lifestyles are the basis of boundaries, cultural exchange, and the interactions of individuals. The results showed that the degree of cultural boundary and crossing was different from the types of lifestyle groups among Tehran residents. Also, the degree of cultural boundary and crossing over of lifestyle groups varies according to the individual characteristics of social actors such as social class, age, gender, education, and so on. for example :Higher social classes compared to lower social classes, High educated people compared to low educated people, Men compared to women, Residents in higher clusters relative to residents in lower clusters, Tehrani compared to non-Tehrani, younger people compared to middle-aged and older, divorced and single compared to married and deceased spouses cross cultural-social boundaries more. The significance level of all results was more than 99% and all hypotheses have been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social relations
  • social communication network
  • cultural boundaries
  • cultural crossing
  • urbanization