«معناکاویِ اثر ورود مسیح به بروکسل: شمایل‌ مسیحی یا سرپیچی از آن؟»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

10.22083/jccs.2020.190328.2829

چکیده

هدف پژوهش،مطالعه اثر ورود مسیح به بروکسل براساس مولفه‌های نظری در تفکر ژولیا کریستوا است.در این راستا مولفه‌هایی چون سرپیچی، امر نمادین، امر نشانه‌ای، تبادل امر نمادین، نشانه‌ای، معنازایی، بینامتنیت و فرآیند معناکاوی بازخوانی می‌شوند. سوال پژوهش این است: آیا اثر مذکور در زمره شمایل‌‌های مسیحی قرار می‌گیرد یا سرپیچی از آن محسوب می‌شود؟ برای پاسخ دادن به سوال، با بهره از روش تحلیل محتوای کیفی ویژگی‌های فرمال و معانی چندگانه‌ی اثر بیرون کشیده می‌شود. بررسی انواع سرپیچی‌ها در اثر و تمرکز بر تبادل امر نشانه‌ای و نمادین، قابلیت‌های زبان بصری انسور در اثر ورود مسیح به بروکسل مانند شیوه رنگ‌گذاری، نحوه قاب‌بندی خاص او با پیروی از عکاسی، استفاده وافر از ماسک‌ها و نقاب‌ها را برجسته می‌کند.واکاوی در روابط بینامتنی اثر، تغییر جایگاه مسیح، جابجایی زمان ظهور او در سال 1889 و تعویض مکان نمایش در بروکسل سده نوزدهم و اوایل سده بیست را نشان می‌دهد.معناکاوی اثر نشان می‌دهد نمایش اشباح در پیش‌زمینه در کارناوالی از مضمون تهی شده، بیشتراز آنکه بازنمایی کلام کتاب مقدس باشد، نمایش «خروج» و سرپیچی است. خروجی که تفسیر تازه از دین و اضطراب از سلطه نقاب‌‌زدگان و ماسک‌داران یعنی اشباح بورژوازی و سلطه سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. نتیجه اینکه به دلیل فاصله نقاشی مذکور از نص کتاب مقدس این اثر در راستای شمایل‌‌های مسیحی نیست، ضمن سرپیچی از آنها، نوعی شمایل برای دوران مدرن بروکسل محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semenanalysis of Entry of Christ into Brussels: Is it a revolution of Christian icons?

نویسنده [English]

  • Farideh afarin
دانشگاه
چکیده [English]

the study is based on the assumption that the painting "Entry of Christ into Brussels" by "James Ensor" despite its title & theme of religious narration of holy book, unlike the traditional iconography, especially Christian one is a break or refusal that is the revolution by which we translate it into a kind of modern icons. This research seeks to answer the question, despite the religious elements, can we categorize it a modern icon? The purpose of research is to analyze the visual elements and their relations and study of the levels and layers of signification or meaning according to signifiance which is proposed by Kristeva.
Types of Lines, colors, the degree of darkness/brightness or tonality,shapes,texture,and space will lead us to the layers of semananalysis. the description of the components proceeds up to modal, representational & compositional functions.This focus lead to associative& successional and different intertextual relationships. An outline of the relations and principles governing the components leads to the levels of meanings, that is, the implicit and explicit, cultural and social ones. The analysis of the visual characteristics and the relations between them will concentrate our attention to the exchange of the semiotic and the symbolic. The focus on the types of intertextual relationship will show "Entry of Christ into Brussels" does not follow the religious iconographical traditions. secondly, Ultimately, considering other artist`s artworks and studying paratextual relationship all directly highlight the relationship between political issues related to new governmentality and new branch of Christianity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Christian icons
  • James Ensor.Julia Kristeva
  • semananalysis