بررسی و تحلیل آیین قربانی در فرهنگ‌عامۀ شهرستان ایوان ازنظر نظریه پردازان فرهنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

2 هیات علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

3 هیات علمی زبان و ادبیات باستانی دانشگاه شهید بهشتی

10.22083/jccs.2020.203853.2922

چکیده

یکی از روش‌های بلاگردانی که به‌منظور دفعِ شر از گذشته تا به امروز انجام می‌شده، آئینِ قربانی است. این آئین یکی از جلوه-های پرستش است و برای معتقدان آن، عملی مذهبی و عقیدتی شمرده می‌شود. این پژوهش که از نوع مطالعات کیفی است، می‌کوشد با رویکرد پدیدارشناسی به‌ بررسی آیینِ ‌قربانی در فرهنگِ‌‌عامۀ شهرستان‌ ایوان بپردازد؛ روش نمونه‌گیری، گلوله‌برفی بوده که با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، باورهای مربوط به آیین قربانی را میان 18 نفر از افراد کهنسالِ شهرستان ایوان و شش روستای آن، بررسی کرده است. نتایج پژوهش که طی هشت ماه انجام گرفت، نشان می‌دهد آیین قربانی در فرهنگِ‌عامۀ ایوان در پنج بخش، قابل بررسی است و اغلب با هدف بلاگردانی و دفع‌نحوست انجام می‌شود. نکتۀ مهم این‌که: به‌علتِ عدم توانایی مالی در جامعۀ سنّتی، بیش‌ترِ قربانی‌ها به‌صورت غیرخونی انجام می‌شود؛ مگر در جشن‌ها و واقعه‌های مهمی چون تولد، ازدواج، عزا، بیماری‌های دشوار و سفرهای زیارتی که قربانی‌های خونی پیشکش می‌شود؛ زیرا در چنین مواردی معتقدند تا خونی ریخته نشود، آن بلا، دفع نمی‌شود. در موردِ سَیرِ تعدیل قربانی نیز می‌توان گفت: ابتدا قربانی، بیش‌تر به صورت خونی رایج بوده و به‌تدریج، قربانی‌های حیوانی با قربانی‌های غیرخونی مانند: پول، اهداء انواع خوراکی چون آش و میوه‌جات و دعا و نیایش جایگزین می‌شود؛ مثلاً نذر گیسووان با اهداء پول، جواهرات و استغفار تعدیل می‌یابد که از مهم‌ترین عوامل این امر، می‌توان به گسترش آگاهی و کم‌اهمیّت شدن عقاید خرافی و اهمیّت حیواناتی چون گاو و گوسفند در زندگی و فعالیت کشاورزی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing sacrifice In Ivan folklore, Based on Cultural theorists

نویسندگان [English]

  • ayoob omidi 1
  • maryam mosharraf 2
  • abolghasem esmailpour 3
1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
2 faculty of shahid beheshti
3 faculty
چکیده [English]

One of the methods used Badness-removing from the past to this day is the sacrificial ritual. This ritual is one of the manifestations of worship and is believed to be religious and ideological practice. This research, which is a qualitative study, tries to study the ritual of sacrifice in the general folklore of Ivan city using a phenomenological approach; The sampling method was a snowball using semi-structured interviews to investigate beliefs about sacrifice among 18 elderly people in Ivan City and its six villages The results of the research show that the sacrifice in the Ivan culture can be analyzed and analyzed in six sections and is often carried out with the goal of disguising and disposing of the non-state. The important point is that due to the lack of financial resources in the traditional community, more victims are non-malignant except in important celebrations and events such as birth, marriage, mourning, illness Difficult and pilgrimage trips are being offered to blood donations, Because in such cases they believe that the blood will not go away, that disaster will not be repelled. Regarding the moderation of the sacrifice in popular culture, it can be said that the first sacrifice is more commonly in the bloodstream and the more we go, Animal corps replaces with the non-bloody sacrifice, as blood donations are limited to a limited extent today.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "sacrificing"
  • "Badness-removing"
  • "blood and non-blood"
  • "folklore"
  • "city Ivan"