ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت رفتاری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشیار مدیریت رفتار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان

چکیده

اگرچه تاکنون موضوع رهبری و تأثیر سبک‌های مختلف آن بر عملکرد کارکنان مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است، اما موضوع قومیت‌ها و پتانسیل آن‌ها به عنوان یک خرده فرهنگ در انجام وظایف مختلف سازمانی و نحوه برقراری ارتباط و همکاری اثربخش میان آن‌ها در سازمان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا این پژوهش سعی بر آن دارد تا بواسطه بررسی فرهنگ قومیت آذری زبان در کشور به ارائه الگوی رهبری متناسب با این قومیت را در سازمان بپردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش‌های ترکیبی طبقه‌بندی می‌شود. به‌طوری که، پرسشنامه‌ای در میان 532 نفر از افراد آذری زبان استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان توزیع گردیده و از نظرات 9 مدیر سازمان‌های آذری زبان برای تکمیل اطلاعات استفاده شده است. به منظور بررسی نتایج به دست آمده به ترتیب از آمار توصیفی و روش تحلیل تم استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل فرهنگی افراد قومیت آذری زبان در دسته فرهنگ‌های فعال خطی قرار داشته و سبک رهبری تیم‌محور از بیشترین اثربخشی برای مدیریت و رهبری این افراد برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation a model of leadership in the organization of Turkic languages ethnic based on the Lewis cultural model

نویسندگان [English]

  • Hanzaleh Zeynvand Lorestani 1
  • Abbas Ali Rastegar 2
  • Adel Azar 3
  • hosein damghanian 4
1 Ph.D. Candidate, Organizational behavior management, Faculty of Economic, Management & Administrative Sciences, University of Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Business management department, Faculty of Economic, Management & Administrative Sciences, University of Semnan, Iran.
3 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Economic, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
4 Associate proffesor in organizational behavior, Semnan University
چکیده [English]

It’s so clear which impact of leadership and different types of that on staff performance have been studied a lot. But ethnicity and their potential have received little attention as a subculture in the various organizations tasks and different types of effectively communication and collaboration in the organization. So this article wants to present a leadership model appropriate to this ethnicity in organization by examining culture of Turkic ethnicity in Iran. Current study is classified as an applied research and our method for information gathering was combination research. One questionnaire was distributed in among 532 Turkic languages people in East Azerbaijan and West Azerbaijan, Ardabil, Zanjan states and we have got information from 9 managers of Turkic languages organizations. In order to analyze of result we used descriptive statistics and theme analyses. The result indicated which culture model of ethnic Turkic people is in the category of liner active culture and team-oriented leadership has been most effective in managing and leading of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnicity
  • culture
  • leadership
  • Turkic languages
  • Lewis