ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظورگسترش مشارکت مدنی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)

3 عضو هیأت علمی گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و ارائه الگو از روزنامه‌نگاری شهروندی به منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران براساس نظریه داده بنیاد است. بر این اساس داده های پژوهش از 25 نفر از صاحب نظران و خبرگان حوزه علوم ارتباطات اجتماعی، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و بواسطه روش نمونه‌گیری نظری انتخاب و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها از فرایند کدگذاری نظری به منظور احصاء مفاهیم (مقولات پایه ای)، مقولات فرعی و مقولات اصلی استفاده شد. پس از اشباع نظری در مباحث کارشناسی مطرح شده؛ نتایج پژوهش ما را به الگویی مطلوب و جدید که شامل14 مقوله اصلی،41 مقوله فرعی و 509 مفهوم بود؛ سوق داد.. بدین منظور جهت اعتبارسنجی مقولات و الگوی بر ساخته شده از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و تشکیل گروه کانونی یا متمرکز استفاده شده است. همچنین جهت پایایی‌ سنجی در بخش قابلیت تکرارپذیری از روش ضریب توافق بین دو کدگذار و نیز در بخش قابلیت تعمیم پذیری از شیوه نمونه گیری نظری جامع و منظم استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Civil Journalism Pattern for Developing Civil Participation in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi khosrowshahi 1
  • Faezeh Taghipour 2
  • REZA EBRAHIMZADEH DASTJERDI 3
1 PhD student, Department of social communication Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Faculty Member, Department of Cultural Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran (Corresponding Author).
3 Faculty Member, Department of Cultural Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present research is aimed at designing a civil journalism pattern for developing civil participation in Iran on the basis of grounded theory paradigm. The data used in this research has been gathered and selected by interviewing 25 experts in the field of social communications science through a semi-standard interview using the theoretical sampling method. Furthermore, in order to analyze the data so extracted, theoretical coding process has been used for enumerating concepts (basic categories), central and auxiliary data in accordance with Strauss and Corbin's model (1998). The research results demonstrated that designing a civil journalism pattern for developing civil participation in Iran has been theoretically saturated from 14 central categories, 41 auxiliary categories and 509 concepts and based on the factors of Strauss and Corbin’s approach to grounded theory’s paradigm (1998), the analytical pattern of civil journalism has been constructed for the purpose of developing civil participation in Iran. Furthermore, in order to verify the research categories as well as the constructed pattern two methods have been used: (A) assessment based on the communicative method, and (B) creation of a focus group. Moreover, in terms of reliability assessment, repeatability was tested using correlation coefficient between two coders and generalizability was tested using theoretical regular comprehensive sampling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Journalism
  • Civil Participation
  • Grounded theory