موضوعات = فرهنگ، ارتباطات و جامعه
گفتمان‌کاوی برنامه معرفتی تلویزیون؛ مورد مطالعه: مجله علوم انسانی زاویه

دوره 23، شماره 60، دی 1401، صفحه 317-345

10.22083/jccs.2022.303140.3432

مهرزاد بهمنی؛ سیدمحمد مهدیزاده؛ سیدجمال‌الدین اکبرزاده جهرمی