رویکرد فراتحلیل در مطالعه تأثیر دانشگاه بر مناسبات نسلی در ایران

رضا تابش؛ علی‌اصغر قاسمی‌سیانی

دوره 12، شماره 13 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 41-75

چکیده
  سرمایه واقعی هر جامعه میراث ذهنی و عینی آن در قالب فرهنگ و تمدن است. این میراث، هویت و ماهیت جامعه را شکل می‌دهد و مرجع شکل‌گیری شخصیت فردی، ماهیت گروهی و هویت ملی جامعه است. اما تحت شرایط و تحولاتی، ‌انتقال میراث عظیم فرهنگی یک جامعه و در نتیجه استمرار و پایداری آن با مخاطراتی مواجه می‌شود. مصداق بارز چنین وضعیتی تعارض و تقابل ...  بیشتر