استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانشگاه باهنر کرمان)

امیر رستگار خالد؛ فاطمه محمدیان

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، ، صفحه 53-89

چکیده
  مقالة حاضر به بحث دربارة احساس امنیت اجتماعی به‌عنوان یکی از نیازهای ضروری بشر در دوران امروز که خصوصاً ارتباطات و اطلاعات یکی از لوازم ضروری آن به‌نظر می‌رسد، می‌پردازد. مطابق با برخی رویکردها، جهانی شدن به‌طور عام و جهانی شدن فرهنگی یکی از عواملی است که امروزه امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است. بدین اعتبار سؤال اصلی ...  بیشتر