عوامل تاثیرگذار بر صنعت نشر کتاب در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (نویسنده مسئول)

3 دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22083/jccs.2020.167477.2691

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار در صنعت نشر کتاب در ایران و ارائه الگوی کیفی نشر کتاب در ایران است. این پژوهش از نظر رویکرد کیفی و شیوه اجرا، روش مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد است. جامعۀ آماری شامل کارشناسان و مدیران نشر کشور هستند که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند درمجموع 16 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. داده‌ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و بدون ساختار گردآوری شد. برای به‌دست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان استفاده شد. پس از انجام مصاحبه و بررسی مجدد مؤلفه‌های استخراج‌شده توسط خبرگان، مقوله محوری مطالعه پیش‌رو، ضعف در مدیریت بنگاه‌های نشر شناسایی شد که با توجه به شرایط علّی، زمینه‌ای و میانجی، راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است. بر اساس نتایج، مهم‌ترین مقوله‌های تأثیرگذار بر صنعت نشر شامل: مدیریت بنگاه‌‌های نشر، استراتژی صنعت نشر و فناوری اطلاعات و ارتباطات است و شرایط اقتصادی، تکثیر غیرمجاز، شرایط اجتماعی و سرانه مطالعه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. پدیده محوری موردمطالعه در این پژوهش ضعف مدیریت در بنگاه‌های نشر است. جهت بهبود شرایط و به‌عنوان مؤلفۀ راهبردی بکارگیری و استفاده از فناوری­های اطلاعاتی در حوزۀ نشر پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Affecting Factors on the Book Publishing Industry in Iran

نویسندگان [English]

  • hamoon sharifi milani 1
  • zahra boroomand 2
  • ali reza amirkabiri 3
1 Ph.D. Student in Public Administration, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch (Corresponding Author).
3 Associate professor, Department of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify affecting factors on the book publishing industry in Iran and offering a qualitative model . Research method of this study is qualitative in terms of approach and foundation data theory in terms of way of Execution. statistical population of the research  included experts and publishing managers of the country who were selected by using targeted sampling. A total of 16 people were selected as participants in the study.. Data were collected through interview by the method of guidance  of generalities and without structure. In order to acquire data validity, two methods of reviewing participants and reviewing experts were used. As a result, after interviewing and reviewing extracted components by experts, the pivotal category which was identified in this research was weakness in the management of publishing companies which considering causal conditions, context and mediator, strategies  developed and final model presented. In conclusion, the most affecting factors on the book publishing industry included: management of publishing companies, strategy of publishing industry and information and communication technology while, economic conditions, unauthorized reproduction, social conditions and per capita reading have lower rankings. Additionally, main phenomena studied in this research is the weakness of management in publishing companies. Consequently, in order to improve the situation and as a strategic component, the use of information technologies has been suggested for the field of publishing.          

کلیدواژه‌ها [English]

  • publishing industry
  • Grounded theory
  • book publishing
  • Publishing Problems