دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 9 (1387)
مقاله پژوهشی
خدمات شهری شهرداری و سبک زندگی شهروندان

افسانه ادریسی؛ سمانه پالیزبان

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، صفحه 9-26

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور شناخت رابطة میان خدمات شهری و سبک زندگی شهروندان با هدف بررسی نقش تسهیلات شهری بر شیوة زندگی شهرنشینان انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از شیوة پیمایشی، با 734 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در مناطق بیست‌و‌دوگانه شهر تهران یا افراد مطلع خانوار که حداقل 18 سال سن داشته‌اند، مصاحبه شده است. یافته‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
درآمدی بر سرمایة اجتماعی بر پایه عقلانیت دینی

فاطمه براتلو؛ محمد صنایع

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، صفحه 27-43

چکیده
  توجه به ادبیات موجود در حوزة دانش علوم اجتماعی و مدیریت نظام فرهنگی ـ اجتماعی و نیز ادبیات فقهی، کلامی، و فلسفی در حوزة اندیشة دینی می‌تواند رویکردی بیافریند که خود با پارادایمی توحیدی فهمیدنی است. چنین رویکردی می‌تواند ما را در ارائة تفسیری نو از مفاهیم اجتماعی یاری دهد. اندیشمندان علوم اجتماعی از دیرباز به دنبال طراحی شهری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مکان و نقش فرهنگ در شکل‌گیری هویت مکانی

محمدرضا رضوانی؛ علی احمدی

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، صفحه 45-68

چکیده
  شناخت و درک مفهوم مکان و فضا در بسیاری از حوزه‌های علمی کاربرد دارد. فضا و مکان بستری برای فعالیت‌های انسانی تلقی می‌شود. بنابراین، بررسی ماهیت فضا و مکان و تعامل آن با فرهنگ ضروری است، چرا که غفلت از این موضوع مانع شناخت جامع مکان و فرهنگ خواهد بود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فرهنگ در مکان‌ها و شکل‌گیری هویت مکانی با روش اسنادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) دربارة مبانی سکولاریسم

محمدرحیم عیوضی؛ ولی‌محمد احمدوند

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، صفحه 101-118

چکیده
  مقالة حاضر پژوهشی است بر رویکرد نظری امام خمینی(ره) دربارة سکولاریسم. مسلماً پرداختن به این موضوع مستلزم تعریف سکولاریسم، تفاسیر و برداشت‌های گوناگون از آن، و فرایند سکولاریزاسیون است. از این رو، پژوهشگر ضمن بیان مقدمات به آرا و مبانی نظری حضرت امام خمینی(ره) دربارة شاخص‌ها و مبانی سکولاریسم همچون خصوصی شدن دین، عقلانیت ابزاری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نظریة بنیادی به مثابه روش نظریه‌پردازی

حسن کلاکی

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، صفحه 119-140

چکیده
  نظریة بنیادی روشی مدرن برای کشف مفاهیم بنیادی از دلِ داده‌های تحقیق کیفی است. از این منظر، یک روش کیفی با تکنیک اکتشافی- استقرائی است، اما پوزیتیویسم روشی است کمّی‌ با تکنیک قیاسی به دنبال تأیید یا ردّ مدل نظری و فرضیات تحقیق. نظریة بنیادی سه مرحلة اساسی کدگذاری باز، محوری و انتخابی دارد. البته مراحل روش‌شناسی نظریة بنیادی لزوماً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیاست فیلم اتحادیة اروپا: بین هنر و تجارت

علی صباغیان

دوره 10، شماره 6 ، مرداد 1388، صفحه 141-160

چکیده
  بازار داخلی اروپایی بخش سینما را در برگرفته است. با وجود این، فیلم به مثابه یک رسانه فرهنگی، به آسانی خود را در معرض روندهای یکسان‌ساز که در فرایند ادغام اقتصادی ذاتی است قرار نمی‌دهد. به نظر می‌رسد مابین اقدامات ملی و تلاش‌هایی که به منظور به‌وجود آوردن بازار مشترک اروپایی برای کالاها و خدمات سمعی و بصری انجام می‌گیرد، ...  بیشتر