دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)

واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا

دوره 18، شماره 40 ، اسفند 1396، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.98774.2259

چکیده
  پژوهش پیش‌رو در صدد واکاوی و پاسخگویی به این سؤال اساسی بر آمده است که موانع عمدۀ فرهنگی که در دوره پهلوی دوم سبب عدم دستیابی جامعه ایران به توسعه سیاسی گردید، چه بوده است؟ و مهم‌ترین آنها کدام‌‌اند؟ این پژوهش با الهام از رویکرد وبری در اهمیت فرهنگ و همچنین رویکرد نوسازی بازنگری شده اینگلهارت و با به‌کارگیری روش تحقیق تاریخی و اسنادی، ...  بیشتر

تحلیل گفتمانی انتقاد اجتماعی در شعر شاعران انقلاب اسلامی

حسن بشیر؛ میلاد عرفان‌پور

دوره 19، شماره 41 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.87313.2159

چکیده
  ادبیات، سندی است اجتماعی که می‌توان با تحلیل آن، تصویری از شرایط اجتماعی هر دوران، از جمله دوران انقلاب اسلامی را به دست آورد. در این مقاله، با روش تحلیل گفتمان پدام انتقاد اجتماعی در شعر دهه اول تا سوم انقلاب اسلامی‌ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. دو پرسش این پژوهش یکی به چیستی گفتمان‌های غالب انتقاد اجتماعی در شعر سه دهه نخست ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

رویا یزدان‌پناه؛ شاپور بهیان؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 19، شماره 42 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.138042.2487

چکیده
  مقبولیت اجتماعی را می‌توان نوعی سرمایه نمادین قلمداد نمود که یکـی از زمینـه‌هـای رشـد اجتماعی دوران کودکی است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویری مطلوب از خویشـتن به دیگران است. کسب مقبولیت اجتماعی تمامی شئون زندگی و رفتار اجتماعی ما را در هر دو وضعیت کنش‌های اجتماعی متقابل (روابط اجتماعی) و ساختارهای بزرگتر نهادهای اجتماعی تحت تأثیر ...  بیشتر

صورت‌بندی مسئله احساسات در ایران معاصر نظریه‌ای دربارۀ پویایی الگوهای عاطفی در ایران

نعمت‌الله فاضلی

دوره 19، شماره 43 ، آذر 1397، ، صفحه 1-36

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.143045.2525

چکیده
  این مقاله ارائه دیدگاهی درباره تغییر عواطف یا احساسات در ایران معاصر است. در بخش مقدمه مسئله را صورت بندی می کنم و دیدگاه کلی برای تحلیل احساسات در ایران معاصر را این مقاله، ارائه دیدگاهی دربارۀ تغییر عواطف یا احساسات در ایران معاصر است. در بخش مقدمه، مسئله را صورت‌بندی می‌کنم و دیدگاه کلی را برای تحلیل احساسات در ایران معاصر شرح ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی خودمداری ایرانیان (براساس داده‌های مطالعه تجربی در شهر تهران)

محید فولادیان؛ حسن رضایی بحرآباد

دوره 19، شماره 44 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.109170.2308

چکیده
  خودمداری را خصلتی تاریخی در روانشناسی جمعی ایرانیان دانسته‌اند، اما به عقیده نظریه‌پرداز این نظریه، این خصلت هم‌اکنون نیز در جامعه ایران وجود دارد و آثار نامطلوب خویش را همچنان به دنبال خواهد داشت. بجاست که در عین نظریه‌پردازی و تحلیل تاریخی، با شیوه‌های متداول علمی در پی یافتن عوامل موثر بر ایجاد و تداوم این ویژگی در جامعه ایرانی ...  بیشتر

رویکرد فیلم‌های ایرانی برگزیده‌ شده در جشنواره‌های بین‌المللی به مسائل اجتماعی ایران

غلامرضا محمدی‌مهر؛ عبدالله بیچرانلو

دوره 14، شماره 21 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 7-28

چکیده
  در این مقاله، بازنمایی مسائل و معضلات اجتماعی در فیلم‌های ایرانی برگزیده در سه جشنوارة برجستة بین‌المللی شامل کن، برلین و ونیز بررسی شده است. حجم نمونه، برابر با جامعة آماری و 20 فیلم برندة جایزه را دربر می‌گیرد. موضوع کلی و داستان فیلم‌ها حاکی است که در 3/12 درصد صحنه‌ها، محدودیت‌های اجتماعی زنان و دختران و در 6/6 درصد ...  بیشتر

رسانه‏ها، تصور قالبی و روابط بین گروه‏های هویتی (مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه تهران)

علی‏اشرف نظری

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، ، صفحه 7-33

چکیده
  در فضای کنونی متأثر از گسترش نقش فزایندة رسانه‏ها و ابزارهای ارتباطی، تصور قالبی به‌عنوان یک مسئله قدیمی ابعاد جدیدی یافته و چالش‏های جدیدی را در حوزه‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجب شده است. در این مقاله تلاش خواهد شد تصور قالبی و نقش رسانه‏ها در روابط بین گروه‏های هویتی مورد بررسی و سنجش (رویکردی پیمایشی) قرار گیرد. جامعة ...  بیشتر

تربیت هنری در نظام آموزشی ایران

منیره رضایی

دوره 14، شماره 22 ، شهریور 1392، ، صفحه 7-29

چکیده
  بعد هنری و زیبایی‌شناسی از جمله ابعاد وجودی انسان است که پرورش آن از طریق تربیت هنری محقق می‌گردد. هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی وضع موجود تربیت هنری در نظام آموزشی ایران، شناسایی نقاط قوت و ضعف آن بر اساس مؤلفه‌های اصلی آموزش و پرورش و تعیین چالش‌ها و راهکارهاست. این نوشتار با بهره‌گیری از روش کیفی‌ ـ ‌تحلیلی و با مراجعه ...  بیشتر

جایگاه قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران (ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی قانون و اقتضاهای برآمده از آنها)

محمدهادی همایون؛ محمدصادق نصراللهی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، ، صفحه 7-53

چکیده
  در سال‌های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع‌نویسی» در حوزة رسانه‌ها توجه ویژه‌ای صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به ‌جایگاه و اهمیت این قانون در ...  بیشتر

موسیقی زیرزمینی؛ بازنمای دغدغه‌های اجتماعی جوانان

فاطمه جواهری؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ سمیه شکفته

دوره 13، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 7-34

چکیده
  با وجودی که طی چند سال گذشته در مورد گرایش‌های موسیقیایی جوانان ایرانی مطالعاتی انجام شده اما موسیقی زیرزمینی کمتر موضوع پژوهش قرار گرفته است. مقالة حاضر به بررسی مضامین مستتر در شعر موسیقی‌های زیرزمینی پرداخته است. در این راستا11 مورد از این شعرها که در زمان نگارش مقاله از شهرت بیشتری برخوردار بودند انتخاب و با استفاده از روش تحلیل‌محتوای ...  بیشتر

تلویزیون و تأثیر آن بر هویت دینی، گروهی و جنسیتی ایرانیان (مطالعۀ نظریۀ کاشت در ایران)

ناصر باهنر؛ طاهره جعفری

دوره 13، شماره 17 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 7-44

چکیده
  در این نوشتار «نظریۀ کاشت»[1] «جرج گربنر»[2] را با این مضمون که تکرار برنامه‏های تلویزیون بر ذهن مخاطبانِ پر مصرف تأثیر کاشتی می‏گذارد، درخصوص مقوله‏های دینی، گروهی و جنسیتی هویت بررسی کرده و محتوای پیام‏های ارائه‌شده از تلویزیون و نگرش مخاطبان به هویت را با بهره‏گیری از روش تحلیل‏محتوای تصویر و پیمایش، تحلیل ...  بیشتر

فرهنگ‏سازی و بازنمایی نهاد خانواده در تلویزیون با توجه به سند چشم‏انداز جمهوری اسلامی ایران

حسن بشیر؛ علی اسکندری

دوره 12، شماره 14 ، مرداد 1390، ، صفحه 7-25

چکیده
  امروزه رسانه‌های جمعی به عنصری مهم تبدیل شده‏ و بر همۀ عرصه‏های زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نفوذی انکارناپذیر دارد. تلویزیون ایران که در سطحی کلان هدف خود را انسان‏سازی و ایفای نقش دانشگاهی بزرگ معرفی کرده باید در ایفای نقشی فرهنگ‏ساز به شکل جدی ورود پیدا کند. از این رو، در این مقاله ابتدا به چگونگی فرهنگ‏سازی ...  بیشتر

مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری

دوره 11، شماره 11 ، آبان 1389، ، صفحه 7-43

چکیده
  در سال‌های اخیر یکی از بحث‌های جدی در حوزة فرهنگی کشورمان موضوع میزان سرانة مطالعة ایرانیان بوده است؛ به‏گونه ای که در ابتدای سال 87 بحث در این زمینه به رسانه‌ها نیز راه یافت و ارقامی از 2 دقیقه مطالعه در روز تا 30 دقیقه در روز مطرح گردید. به‏منظور روشن‌تر شدن این موضوع و ارائة آماری که با استفاده از روش‌های علمی و مشخص به ...  بیشتر

مفاهیم مذهبی در هنر عصر صفوی (قالی‌بافی، خوشنویسی و نگارگری) با نگاهی تاریخی

محمد افروغ؛ علیرضا نوروزی‌طلب

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، ، صفحه 7-49

چکیده
  تاریخ ایران در سراسر دوران اسلامی یعنی پس از 9 قرن از زمان ورود اسلام به ایران تا قبل از روی کار آمدن سلسلة پادشاهی صفوی و برای برهه‌ای کوتاه در زمان آل‌بویه هیچ‌گاه شاهد حاکمیت دولتی شیعی مذهب نبوده است. در دوران صفوی، «مذهب» نقش مهمی در روند مطالعة فرهنگ و هنر داشت، طبعاً از این رهگذر مقولة هنر نیز از تغییر ایدئولوژی و ...  بیشتر

دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

عباس کشاورز شکری؛ محسن بیات؛ خاطره بخشنده

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 7-29

چکیده
  ایران با وجود داشتن ارزش‌ها و انگاره‌های فرهنگی مشترک با دیگر کشورهای خاورمیانه، در دیپلماسی فرهنگی در این منطقه ضعف‌ها و چالش‌هایی دارد. ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی تبلیغ‌شده در کشورهای خاورمیانه، دو چالش مهم کارآمدی دیپلماسی ایران در این منطقه هستند. این مقاله با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی بین مردم و جوامع، همچنین ...  بیشتر

فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی

حمید عبداللهیان - زهرا اجاق

دوره 14، شماره 24 ، اسفند 1392، ، صفحه 7-25

چکیده
  این مقاله به مسئلة عمومی کردن علم در مجله‌های علمی عمومی ایرانی می‌‌پردازد. با آنکه مدت زیادی است این قبیل مجله‌ها در ایران منتشر می‌شوند اما هنوز به‌عنوان مقوله‌ای ارتباطاتی در این حوزه مورد مطالعه واقع نشده‌اند. مقالة حاضر با توجه به نقش مجله‌های مذکور در انتشار اطلاعات و درک علمی در حوزة عمومی بر زبان به‌کاررفته ...  بیشتر

مصرف موسیقیایی

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک

دوره 15، شماره 25 ، خرداد 1393، ، صفحه 7-36

چکیده
  مقالة حاضر، حاصل یافته‌های نظرسنجی تلفنی با هدف بررسی گرایش شهروندان 15 تا 45 سال تهرانی با تمرکز بر انواع موسیقی در دسترس است. حجم نمونه‌، 804 نفر بوده و برای تحلیل داده‏ها از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد 78/2درصد شهروندان 15 تا 45سال تهرانی، شنوندة انواع موسیقی هستند. شنوندگان موسیقی، 72/1درصد به «موسیقی ...  بیشتر

از فیلم مردم‌نگارانه تا شبه‌مستند (نقدی بر فیلم شهر زنان)

جبار رحمانی؛ یاسمن فرح‌زاد

دوره 15، شماره 26 ، تیر 1393، ، صفحه 7-30

چکیده
  فیلم شهر زنان(1377) اثر عطاالله حیاتی، در قالب فیلمی داستانی به ‌آیین برف‌چال در روستای آب‌اسک آمل اشاره می‌کند. در این اثر، یک آیین سنّتی به شیوۀ «نمایشی‌شده» بازسازی‌ می‌شود. با توجه به ورود اثر به حوزۀ‌ آیین‌ها و فرهنگ بومی‌ مردم یک منطقۀ واقعی، استفاده از فیلم‌های مستند، تأکید بر واقعی بودن داده‌های فیلم و همچنین طبقه‌بندی ...  بیشتر

ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی

سیدعبدالرسول علم الهدی؛ سید حسین شرف الدین؛ محمد جواد نوروزی

دوره 15، شماره 27 ، مهر 1393، ، صفحه 7-36

چکیده
  شبکه های اجتماعی سایبری شرایط جدیدی را در زندگی انسان بوجود آورده اند و از آنجایی که دین در همه ابعاد زندگی افراد جاری می شود، لازم است قواعد رفتاری و اخلاقی فعالیت در شبکه های اجتماعی از منظری دینی بازتولید شود. نظام سازی هنجاری برای رفتارها، در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی که داعیه دار تمدن اسلامی و تعین رفتارهای دینی در همه سطوح ...  بیشتر

تحلیل سواد رسانه‌ای براساس مدل EC؛ مورد مطالعه: سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی

ناصر باهنر؛ رامین چابکی

دوره 15، شماره 28 ، اسفند 1393، ، صفحه 7-34

چکیده
  با پیشرفت و توسعه رسانه‌ها، جهان به مرحلۀ جدیدی گام نهاد که در آن رسانه‌ها، ضمن گام برداشتن در مسیر تکامل و تنوع، به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیل شدند. در این دوره، گستره دسترسی مخاطبان به رسانه‌ها، توانایی استفاده و درعین‏حال حفظ استقلال فکری و اندیشه‏ای، اجتناب از انفعال، بهره‏مندی از تفکر انتقادی و افزایش توانایی گزینش ...  بیشتر

بررسی میزان رضایتمندی بازدید‏کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏‌المللی قرآن

سیدجواد صالحی؛ برزین ضرغامی؛ فاطمه پورقاسم

دوره 16، شماره 29 ، خرداد 1394، ، صفحه 7-33

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان رضایت‏مندی بازدیدکنندگان از بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم صورت گرفت که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی قرار می‏گیرد. جامعه آماری شامل تمام بازدیدکنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏المللی قرآن کریم بود که به علت حجم زیاد جامعه مورد ...  بیشتر

مهم‌ترین ویژگی‌های افسانه‌های پهلوانی ایرانی

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری

دوره 16، شماره 30 ، شهریور 1394، ، صفحه 7-39

چکیده
  افسانه قصّه‌ای است حاوی سرگذشت یا رویدادی خیالی از زندگی انسان‌ها، حیوانات، پرندگان یا موجودات وهمی چون دیو، پری، غول و اژدها که با رمز و رازها و گاه مقاصدی اخلاقی و آموزشی توأم است و نگارش آن بیشتر به‌ قصد سرگرمی و تفریح خوانندگان انجام می‌گیرد. وجه ممیز افسانه‌ها، تخیل قوی و اغراق‌آمیز بودن آنهاست. افسانه‌ها انواعی دارند: تمثیلی، ...  بیشتر

بررسی ظرفیت‌های زبان و ادبیات فارسی در ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی در تاجیکستان و افغانستان

خدیجه حاجیان

دوره 16، شماره 31 ، آذر 1394، ، صفحه 7-38

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران به‌ منزلة تحولی بنیادین در ارزش‌ها و اندیشه‌ یک ملت، بی‌تردید برآمده از سنت دیرینه‌ فرهنگی ما است، زیرا هرگونه دگرگونی در ذهنیت یک جامعه اساساً در جریان پیوسته‌ تاریخی رخ خواهد داد؛ بنابراین باید آن‏را در تأثیر و تأثری دوسویه دریافت. تغییر در محتوا و مضمون و صورت و قلمروها در انواع گوناگون هنر، اعم از شعر ...  بیشتر

سبک‌های زندگی در سطح شهر تهران به کدام سو می‌روند؛ تمایز یا یکدستی؟

ناهید مؤید حکمت

دوره 16، شماره 32 ، اسفند 1394، ، صفحه 7-31

چکیده
  مقالۀ پیش‌رو با حرکت از مفهوم «تمایز بوردیو» به شناسایی  سبک‌های زندگی در تهران می‌پردازد. در این راستا، سؤال محوری: «سبک‏های زندگی در تهران از چه روندی پیروی می‌کنند: تمایز یا یکدستی؟» شکل گرفته است. در سنجش این امر، صور مادی و غیرمادی فرهنگ در نظر گرفته شده است. صور مادی، مواردی چون مصرف خوراک، پوشاک، خانه و صور ...  بیشتر

تجربه احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری

جمال محمدی؛ امید جهانگیری؛ یوسف پاکدامن

دوره 17، شماره 33 ، خرداد 1395، ، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22083/jccs.2016.15426

چکیده
    هدف این پژوهش واکاوی بسترها، دلایل و پیامدهای احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری به‌مدد تحلیل کیفی است. میدان مطالعۀ پژوهش، فضاهای همگانی شهر سنندج است که موضوع‌ها و ابعاد فضایی و تعاملی آن با استفاده از تکنیک‌های مصاحبۀ عمیقِ فردی، مشاهدۀ مستقیم و مشاهدۀ مشارکتی مطالعه شده و داده‌های این مطالعه در قالب روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد ...  بیشتر