واکاوی موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

دوره 18، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 1-32

10.22083/jccs.2018.98774.2259

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا


تربیت هنری در نظام آموزشی ایران

دوره 14، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 7-29

منیره رضایی


موسیقی زیرزمینی؛ بازنمای دغدغه‌های اجتماعی جوانان

دوره 13، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 7-34

فاطمه جواهری؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ سمیه شکفته


مقایسة میزان مطالعة شهروندان تهرانی در بین سال‌های 1387 و 1388

دوره 11، شماره 11، آبان 1389، صفحه 7-43

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری


دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

دوره 14، شماره 23، آذر 1392، صفحه 7-29

عباس کشاورز شکری؛ محسن بیات؛ خاطره بخشنده


فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی

دوره 14، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 7-25

حمید عبداللهیان - زهرا اجاق


مصرف موسیقیایی

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک


از فیلم مردم‌نگارانه تا شبه‌مستند (نقدی بر فیلم شهر زنان)

دوره 15، شماره 26، تیر 1393، صفحه 7-30

جبار رحمانی؛ یاسمن فرح‌زاد


ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی

دوره 15، شماره 27، مهر 1393، صفحه 7-36

سیدعبدالرسول علم الهدی؛ سید حسین شرف الدین؛ محمد جواد نوروزی


بررسی میزان رضایتمندی بازدید‏کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین‏‌المللی قرآن

دوره 16، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 7-33

سیدجواد صالحی؛ برزین ضرغامی؛ فاطمه پورقاسم


مهم‌ترین ویژگی‌های افسانه‌های پهلوانی ایرانی

دوره 16، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 7-39

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری


تجربه احساس ناامنی زنان در فضاهای شهری

دوره 17، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 7-30

10.22083/jccs.2016.15426

جمال محمدی؛ امید جهانگیری؛ یوسف پاکدامن