دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان

علی نقی فقیهی؛ سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی؛ سهراب عبدی زرین

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، ، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.210139.2968

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی برنامه­های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان در سال تحصیلی 98-1397 است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی است. جامعۀ آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دختر و استادان زن دانشگاه قم در سال تحصیلی 98-1397 است که 357 نفر از دانشجویان دختر به روش نمونه­گیری تصادفی‌ـ‌طبقه­ای ...  بیشتر

مروری بر راهبردهای تربیتی معرفت امام زمان (عج) با تأکید بر خانواده

مریم سالم

دوره 11، شماره 10 ، مرداد 1389، ، صفحه 113-145

چکیده
  با نگاهی به جامعة اسلامی و بنا به مستندهای متعدد می‌توان دریافت که یکی از اهداف رسیدن به جامعه‌‌ای ایده‌آل، هدایت نسل‌ها به سمت انتظار حضرت «مهدی موعود» (ع)، است. این امر در جامعة شیعی ایران اسلامی بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ زیرا این جامعه درصدد فراهم کردن زمینه‌های ظهور است و تحقق ظهور را در گرو تربیت نسل منتظر می‌داند. نسلی ...  بیشتر

گزاره‌هایی اساسی در باب تعامل تربیت و فرهنگ عمومی

علیرضا رحیمی

دوره 10، شماره 7 ، آبان 1388، ، صفحه 47-71

چکیده
  با فرض وجود ارتباط میان دو حوزة فرهنگ و تربیت و نیز با فرض ضرورت انجام اصلاحات اساسی در فرهنگ عمومی و نیز برنامه‌ریزی برای تربیت، نحوة ارتباط این دو حوزه چگونه است؟ و بر این اساس چه دستاوردهایی را برای سیاستگذاری فرهنگی یا برنامه‌ریزی تربیتی به دنبال خواهد داشت؟ مباحث این مقاله در دو محور اساسی ارائه می‌شود: محور اول در قالب ...  بیشتر

نگاهی دوباره به‌ ارشاد اسلامی: رویکردی تربیتی

علیرضا رحیمی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 157-184

چکیده
  هرچند می‌توان ادعا نمود که مفاهیم اساسیِ دینی معنای حقیقی و ثابتی دارند اما همواره، معانیِ واژه‌ها، در طی زمان، دستخوش تغییرات فراوان می‌شود و یک واژه، در همة حالات به یک معنا به‌کار برده نمی‌شود. به عبارت دیگر این، نحوة ادراک آدمی است که نحوة حضور مفاهیمی از این دست را در عرصة حیات او رقم می‌زند. این مقاله نه در پی بررسی ...  بیشتر