دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
شناسایی شاخص‌های ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزۀ تولید و توزیع پیام

مهدخت بروجردی علوی؛ محمدمهدی رحمتی

دوره 22، شماره 53 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 31-70

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.205970.2950

چکیده
  برخورداری از نظام اطمینان‌بخش مدیریت و ارزیابی عملکرد در فرایند مدیریت راهبردی، رمز موفقیت پایدار هر سازمان، به‌ویژه سازمان‌های رسانه‏ای، در محیط متغیر و پیچیدۀ صنعت رسانه است. راهبردهای محتوایی نقش حساسی در تحقق رسالت و مأموریت سازمان صداوسیما دارند و بخش اصلی فعالیت این سازمان در این راستاست. مسئله این پژوهش، عدم‌ارزیابی ...  بیشتر