دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
الگوی تقابل رسانه‌ای انقلاب اسلامی با اسلام‌هراسی غرب مطالعۀ موردی نامۀ رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غرب

غلامرضا خواجه سروی؛ کمیل خجسته باقرزاده

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 179-208

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.111794.2327

چکیده
  انقلاب جوشان فنّاوری اطلاعات، فضای جدیدی در عرصۀ سیاست ایجاد کرده است. با توجه به فرصتهایی که این انقلاب فنّاورانه ایجاد کرده، انقلاب اسلامی به دنبال مدلی برای عبور از شبکۀ منسجم رسانه‌ای نظام غرب است. اسلام‌هراسی اگر چه از زاویه‌ای تهدید برای جهان اسلام است، اما از سوی دیگر عاملی شده تا دیگران دربارۀ آن کنجکاو شوند و به دنبال پاسخ ...  بیشتر