کلیدواژه‌ها = جنسیت
چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

دوره 21، شماره 50، تیر 1399، صفحه 95-117

10.22083/jccs.2019.199319.2899

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزائی؛ سید محمد صادق مهدوی


حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگانی

دوره 18، شماره 39، آذر 1396، صفحه 7-37

10.22083/jccs.2017.92305.2210

رؤیا معتمدنژاد؛ مرضیه اسماعیلی فلاح