دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
روایت‌شناسی بازی‌های ویدیویی (موردکاوی: خدای جنگ)

صدرالدین طاهری؛ احمد مصطفوی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.210477.2970

چکیده
  وابستگی کامل به تعامل انسانی، بازی ویدیویی را از سایر رسانه‌های روایتگر متفاوت ساخته است. دو نظرگاه اصلی درباره‌ی روایت‌شناسی بازی ویدیویی، دیدگاه روایت‌گرایانه و دیدگاه بازی‌گرایانه هستند که اولی بر وجود روایت و لزوم وجود آن در بازی‌های ویدیویی تاکید دارد و دومی بین بازی و روایت ادبی تمایز بنیادینی می‌نهد. هدف اصلی این پژوهش ...  بیشتر