دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
پروژۀ تطهیر فرهنگ شنیداری و میدان موسیقی در دهۀ شصت ایران

حامد طاهری کیا

دوره 23، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 143-164

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.241115.3141

چکیده
  موسیقی همواره بخشی چالش‌برانگیز در ایران پساانقلاب بوده است و این مسئله به دهۀ شصت ایران، اولین دهۀ پس از پیروزی انقلاب 57، باز می‌گردد که مقالۀ پیش رو با هدف واکاوی آن نوشته شده است. چگونه موسیقی ایران با تاریخ به‌ارث‌رسیده از دوران پهلوی در میدان رخداد انقلاب و دهۀ شصت دچار دگرگونی شد؟ برای پاسخ به این پرسش به سراغ موسیقی‌دان‌های ...  بیشتر