دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
معناکاوی اثر ورود مسیح به بروکسل: شمایل‌ مسیحی یا سرپیچی از آن؟

فریده آفرین

دوره 21، شماره 52 ، دی 1399، ، صفحه 223-250

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.190328.2829

چکیده
  هدف پژوهش، مطالعۀ اثر «ورود مسیح به بروکسل» بر اساس مؤلفه‌های نظری در تفکر ژولیا کریستوا است. به همین دلیل، مؤلفه‌هایی چون سرپیچی، امر نمادین، امر نشانه‌ای، تبادل امر نمادین، نشانه‌ای، معنازایی، بینامتنیت و فرایند معناکاوی بازخوانی می‌شوند. سؤال پژوهش این است: آیا اثر مذکور در زمرۀ شمایل‌‌های مسیحی قرار می‌گیرد یا سرپیچی ...  بیشتر