دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
نقش جهانگردی در فرایند همگرایی و توسعۀ فرهنگی کشورهای اسلامی

علی شماعی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 81-106

چکیده
  این مقاله با روش توصیفی‌ ـ تحلیلی در پی آن است که آثار جهانگردی را در همگرایی و توسعۀ فرهنگی جوامع اسلامی تبیین کند. در این مقاله، عوامل گوناگون رکود جهانگردی بین کشورهای اسلامی در دو دستة، عوامل درونی و بیرونی بررسی و تحلیل می‌شود. با توجه به سابقة صنعت جهانگردی به‌ویژه جهانگردی زیارتی در جهان اسلام، جهانگردی به اشکال گوناگون ...  بیشتر