دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
تأثیر میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان (مطالعۀ موردی: زنان متأهل 20 ـ 55 سال بروجرد)

فرود هاشمی؛ لیلا عظیمی؛ علی روشنایی؛ محمدحسین اسدی داودآبادی

دوره 22، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 163-194

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.223317.3035

چکیده
  با فرارسیدن عصر فنّاوری‌های نوین ارتباطی و گسترش فراگیر آن ـ که به‌ دنبال خود مفاهیم جدیدی چون واقعیت مجازی، فضای سایبری و... را به همراه ‌آورد ـ تغییر و تحولات گسترده‌ای در روابط زوجین ایجاد شد. رسانه‌های جمعی، با ایجاد تغییرات فرهنگی، دگرگونی‌های عمده‌ای در نگرش‌های زوجین به عواطف و احساسات نسبت به یکدیگر در زندگی مشترک رقم ...  بیشتر

آسیب‌های فضای مجازی بین دانش‌آموزان دختر

احمد زندوانیان؛ مریم حیدری؛ ریحانه باقری؛ فاطمه عطارزاده

دوره 14، شماره 23 ، آذر 1392، ، صفحه 195-216

چکیده
  هدف نوشتار حاضر، شناسایی آسیـب‌های فضای مجازی بیـن دانش‌آموزان دختـر مقطع متـوسطة شهر یـزد است. روش، توصیفی ـ پیمایشی و جامعة آماری شامل کلیة دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطة شهر یزد است که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار شامل پرسش‌نامة «محقق ساخته» می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس ...  بیشتر

سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره

عبدالله بیچرانلو

دوره 11، شماره 9 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 9-34

چکیده
  در این مقاله،‌ ضمن بررسی ادبیات مربوط به موضوع تقابل میان رسانه‌های گوناگون،‌ با بهره‌گیری از نتایج برخی مطالعات پیمایشی سال‌های اخیر دربارة وضعیت کاربری رسانه‌ها و محصولات فرهنگی در کشور، رقابت کنونی سینما با ویدئو، تلویزیون و ماهواره نیز تحلیل شده که در این رقابت، کفة گرایش مردم ایران به سمت ویدئو، تلویزیون و ماهواره ...  بیشتر

وسائل ارتباط جمعی، نماد دهکدة جهانی

ذبیح‌اله صدفی؛ سکینه بابائی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1387، ، صفحه 95-132

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر رویکرد جامعه‌‌شناختی[1] در مطالعه و بررسی پدیدة وسائل ارتباط جمعی به مثابه نماد دهکدة جهانی (درقالب سنجش گرایش جوانان به گزینشِ برنامه‌‌های کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌‌ای دربین نمونه‌‌ای به‌‌حجم 1400 نفر به تفکیک 750 نفر از دانشجویان دانشگاه دولتی زنجان (دانشکده‌‌های علوم انسانی، علوم ...  بیشتر