دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
سیر تطور جایگاه حقوقی ـ فرهنگی هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران

زهرا علی‏بخشی؛ بهزاد رضوی‌فرد

دوره 12، شماره 16 ، اسفند 1390، ، صفحه 159-201

چکیده
  با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می‌باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه‌های رسیدگی‏کننده به این جرائم، اقدامات بی‌رحمانه و سخت‌گیرانه‌تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی‌طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به ‌وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در ...  بیشتر