دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی دانشجویان

بی‌بی‌عشرت زمانی؛ شهناز شهریاری نیستانی؛ یاسمین عابدینی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، ، صفحه 141-159

چکیده
  هدف، بررسی رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی در دانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان است. در این بررسی 300 نفر (150 مرد، 150 زن) به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های کاربرد تلفن‌همراه و مقیاس تجدیدنظر شدة نئو( R-FFI-NEO) را تکمیل کردند. در نهایت داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی ...  بیشتر