دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی دانشجویان

بی‌بی‌عشرت زمانی؛ شهناز شهریاری نیستانی؛ یاسمین عابدینی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، ، صفحه 141-159

چکیده
  هدف، بررسی رابطة بین میزان و نوع استفاده از تلفن همراه و صفات شخصیتی در دانشجویان دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان است. در این بررسی 300 نفر (150 مرد، 150 زن) به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های کاربرد تلفن‌همراه و مقیاس تجدیدنظر شدة نئو( R-FFI-NEO) را تکمیل کردند. در نهایت داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی ...  بیشتر

رابطة اعتماد اجتماعی با گونه‌های شخصیتی (مورد مطالعه استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

افسانه ادریسی؛ احسان رحمانی خلیلی؛ میترا معظمی؛ سیده نرگس حسینی‌امین

دوره 13، شماره 18 ، شهریور 1391، ، صفحه 35-57

چکیده
  اعتماد شیوة اجتناب‌ناپذیر زندگی اجتماعی و شرط اساسی برای یک جامعة سالم است. در رویکرد روان‌شناختی ـ اجتماعی منشأ اعتماد اجتماعی، در شخصیت افراد جستجو می‌شود. هدف این مقاله شناسایی رابطة گونه‌های شخصیتی با اعتماد اجتماعی می‌باشد. رویکرد مقاله توصیفی ـ همبستگی، روش‌ تحقیق پیمایشی‌ و جامعة آماری شامل‌ استادان، کارکنان و ...  بیشتر