دوره 24 (1402)
دوره 23 (1401)
دوره 22 (1400)
دوره 21 (1399)
دوره 20 (1398)
دوره 19 (1397)
دوره 18 (1396)
دوره 17 (1395)
دوره 16 (1394)
دوره 15 (1393)
دوره 14 (1392)
دوره 13 (1391)
دوره 12 (1390)
دوره 11 (1389)
دوره 10 (1388)
دوره 9 (1387)
سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران

مجتبی عباسی‌قادی؛ زینب میرعلی سیدخوندی

دوره 13، شماره 20 ، اسفند 1391، ، صفحه 117-141

چکیده
  مقالة حاضر درصدد توصیف و تبیین سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران است. از این منظر، از نظریة جیمز پاتر به‌منظور توصیف و از نظریه‌های استفاده و خشنودی و نیز کاشت برای تبیین موضوع استفاده شده است. با کاربرد روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه بر روی600 نفر از مخاطبان در شهر تهران که از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر